Questions and answers

W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach fakturę na opłatę administracyjną dotyczącą zakupionego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jaką stawką VAT duński bank powinien fakturować polską firmę z tytułu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co decyduje o możliwości rozpoznania eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czego dotyczy wyłączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia RoHS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy bardzo wysokie, ale zdrowe drzewa mogą zostać usunięte z powodu występowania silnych wiatrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy budowa mieszkań na sprzedaż powinna być rozliczana w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jaja wykorzystywane do badań są odpadem weterynaryjnym czy ubocznym produktem zwierzęcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy korzystanie z chmury firmy Google obliguje do pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można ogłosić przetarg na wykonanie opinii geodety, jeśli wcześniej przeprowadzono postępowanie na usługi geodezyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można przenieść wartość niezamortyzowanej nieruchomości na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nagrody wygrane w konkursie zorganizowanym przez internet podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy niemieckie prawo zwalnia huty i odlewnie z obowiązku posiadania zezwoleń na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym może stanowić kryterium oceny ofert w przetargu na obsługę bankową gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy po zakończeniu przebudowy spółka będzie mogła sprzedać dwa nowe mieszkania z VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona spółce przez wspólnika tej samej spółki jawnej stanowi czynność opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika służby BHP przeprowadzaniem szkoleń okresowych pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi usprawnienia biurowe wskazane w zaświadczeniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w ramach nowo zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikom za pracę w święto przypadające w sobotę przysługuje inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownikowi skierowanemu przez pracodawcę na szkolenie przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przekazanie odpadów o kodzie 15 01 05 do odzysku w kraju poza UE podlega procedurze wcześniejszego zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekształcenie dwóch istniejących zbiorników wodnych w jeden stanowi odbudowę, czy przebudowę urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy student odbywający praktyki w placówce oświatowej zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy twórczy pracownik może otrzymywać wyłącznie honoraria autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy właściwe będzie uznanie operatora za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w szkole podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum w ramach reformy statut nadaje organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w transporcie transgranicznym odpadów można dokonywać neutralizacji dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na odzież reklamującą kontrahenta można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z rezygnacją ze zwolnienia z VAT podatnik powinien zwrócić odliczony podatek sprzed rezygnacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zachodzi obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego na etat jedynie na trzy miesiące 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy zakład szklarski powinien wystawiać faktury na odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zasiłek celowy podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy zawieszona działalność gospodarcza stanowi przesłankę negatywną do przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zwrócone pracownikowi zajęcie komornicze należy jakoś udokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Gdzie należy przekazywać odpady zielone i odpady kuchenne z gospodarstw domowych, które są zbierane łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Ile dni urlopu macierzyńskiego należy się nauczycielce w przypadku urodzenia dziecka powyżej 16 tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką kwotę alimentów doliczyć do dochodu rodziny w sprawie zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką stawką podatku zryczałtowanego objęty jest serwis urządzeń komputerowych (PKWIU 95.11.10.0)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak dyrektor szkoły powinien przeprowadzać nadzór pedagogiczny dla szkoły podstawowej i przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać na dzień połączenia spółki matki ze spółką córką, w której ma 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje niesie za sobą sprzedaż nieruchomości przez spółkę na rzecz jej prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie opłaty będzie ponosił przedsiębiorca za pobór wody powierzchniowej w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie są skutki przekazania prywatnego samochodu wspólnika na cele spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zorganizowanie imprezy jubileuszowej szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne