Questions and answers

Czy zmianę statutu związku należy przesłać wojewodzie do zaopiniowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy z ustanowieniem zastępstwa kierownika apteki łączą się jakieś obowiązki informacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć obrabiarkę do spiekania proszku metalowego laserem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak długo należy przechowywać protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jakich obowiązków muszą dopełnić darujący i obdarowany w zakresie podatku dochodowego i podatku od darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakich sytuacji dotyczy zwolnienie z opłaty z art. 40b ust. 2 plt 4 lit. a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jaki dokument powinien zostać wystawiony przez kontrahenta niemieckiego dokumentujący oddanie towaru za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obowiązki generuje przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy spółki z o.o?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie parametry ścieków pochodzących z myjni samochodowej należy badać?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jaki powinien być zakres szczegółowy rocznej kontroli przewodów kominowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy ustalić wartość miesięcznej amortyzacji środka trwałego użytkowanego tylko sezonowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zakwalifikować koszt założenia i konserwacji terenu zielonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracownikowi nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak poprawnie wypełnić deklarację DEK-I?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo powinna być skonstruowana decyzja przyznająca zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać pracowników, którzy część pracy wykonują w czeskim oddziale pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować odpady pyłu z odpylania w cyklonach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie należy uregulować kwestię dożywiania dzieci przez OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej formie podmiot, na którego doświadczenie powołuje się wykonawca, powinien brać udział w realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi, którego umowa wygasa w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób firma powinna wyliczyć wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia z obowiązku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób fundacja powinna dokumentować przychody w formie drobnych darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób gmina powinna obciążyć przedsiębiorcę kosztami sporządzenia studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób powinien rozliczać podatek VAT przedsiębiorca prowadzący auto-komis?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co należy zrobić ze sztandarem zlikwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy do nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracownikowi okres służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dotacja z funduszu pracy stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina jako poręczyciel może przejąć dług OSP z tytułu pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy inwestor powinien zawiadomić nadzór budowlany o dokonaniu rozbiórki, jeżeli otrzymał pozwolenie na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy kaucja gwarancyjna zabezpieczająca prawidłowe wykonanie umowy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT w 100% od zakupionej przyczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można sprzedać przedmiot leasingu po cenie odbiegającej od rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy uwzględnić alimenty od męża wnioskodawczyni w dochodzie rodziny w sprawie zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na terenie PSZOK można zbierać odpady zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy obywatelce Ekwadoru przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy opłata pobrana przez bank, na Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zorganizowania dla uczniów nauki religii dwóch wyznań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy otrzymanie świadczenia rodzicielskiego stanowi uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wypełnił deklarację VAT-7 w związku z utratą prawa do zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy może wydawać pacjentom zdjęcia RTG na potrzeby leczenia w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy podwykonawca prawidłowo wystawia faktury z VAT mając na uwadze, że nie jest podwykonawcą usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pomoc w postaci dożywiania można uznać za świadczenie nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę powoduje utratę dochodu u wnioskodawcy o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne