Questions and answers

Czy od 1.01.2018 r. podatnicy mają obowiązek informować naczelnika urzędu skarbowego o założeniu PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odpady stanowiące wyroby medyczne zużyte w domu przez pacjenta są odpadami medycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym kuzyna w latach 1991-1993 podlega wliczeniu do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy oświadczenie o poufności zachowuje ważność po przejęciu pracowników na mocy art. 23[1] Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy pacjentem w SOR powinien zajmować się lekarz SOR czy specjalista z innego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za media oraz odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy postawienie kontenerowej stacji transformatorowej do 35 m2 wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy pracownik DPS może otrzymać kartę zgonu osoby zmarłej, a będącej podopiecznym tego samego domu pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy stare druki ZUS ZLA będzie można stosować po 1 lipca 2018 r., jeśli zażąda tego pacjent albo pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy starosta powinien wykonać konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się w pasie granicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy szkoła wpisana do ewidencji 3 stycznia może otrzymać dotację z budżetu powiatu na dany rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy udzielanie porad lekarskich przez telefon zawsze mieści się w pojęciu telemedycyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy usługa automatyki budynków podlega procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w CIT-8/O spółka powinna wykazać również kwoty wynagrodzenia zwolnione z poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w pracowni hemodynamiki można zatrudniać techników elektroradiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy wskazania lekarza medycyny pracy należy bezwzględnie wykonać?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wykaz prac szczególnie niebezpiecznych stanowi katalog zamknięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zakaz handlu będzie dotyczył również działalności barów i restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakaz handlu w niedziele dotyczyć będzie również kantorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania przez wykonawcę umowy na roboty podstawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę na bieżącą obsługę prawną w ramach usług społecznych na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy za pracę w weekend należy pracownikowi udzielić dwóch dni wolnych bez względu na przepracowaną ilość godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy zatrudnionemu dodatkowo w szkole pedagogowi przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Ile powinien trwać instruktaż stanowiskowy dla kierownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaka może być maksymalna temperatura pomieszczeń przy pracy fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jaka powinna być odległość przepompowni ścieków od granicy działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakiej szerokości powinno być dojście do budynku mieszkalnego jednorodzinnego niewymagającego dojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla osoby fizycznej ma umorzenie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie szkolenia powinni przejść pracownicy obsługujący urządzenia do chlorowania wody na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak należy dodatkowo oznaczyć odpady medyczne o kodzie 18 01 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką przechodzącą na emeryturę w wygaszanym gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak odbywa się zatrudnienie pielęgniarki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować podział zysku spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak poprawić omyłkę wykonawcy, który wpisał w ofercie jednostkowe ceny netto, a sumę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak powinna być rozliczana działalność polegająca na prowadzeniu punktu przedszkolnego wraz z wyżywieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak pracodawca ma udzielić pracownikowi tego zaległego urlopu skoro dni przysługuje mu 13 a godzin 100?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć pojemniki i prowadzić segregację odpadów w zakładzie przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty pośrednie dotyczące okresu wykraczającego poza rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udzielać dnia wolnego honorowemu dawcy krwi zatrudnionemu w systemie pracy zmianowej 24/48 godz.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak udzielić podprogowego zamówienia na usługi niszczenia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jak ustalić śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z wychowania fizycznego w klasie sportowej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak usunąć sprzeczność pomiędzy SIWZ a umową w zakresie dopuszczenia do jej wykonania podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

Kiedy jest wymagana ocena wodnoprawna do pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne