Questions and answers

W jakich sytuacjach mieszkaniec może ponosić opłatę za pobyt w DPS mniejszą niż 70%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy odpłatność za DPS należy uznać za świadczenie nienależnie pobrane i żądać zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dziecko osoby uprawnionej należy wpisać do składu rodziny w FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie do dokumentacji medycznej oddziałów dziennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak wydaje się decyzję skierowującą o umieszczeniu w DPS bez zgody strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Z jaką stawką zafakturować usługi wykonane poza granicami kraju - zamówienie otrzymane z firmy polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT i w deklaracji odliczenie połowy kwoty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Co powinien zrobić organ prowadzący w sytuacji kiedy przez okres wakacji nie będzie w szkole dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku, o którym mowa w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy były kierownik sp zoz ma prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy urlop bezpłatny zaliczamy do limitu zatrudnienia na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić harmonogram na czerwiec 2018r a jak na lipiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor może zmienić dotychczasowe warunki pracy nauczycielce powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy pracodawca traci uprawnienie do korzystania z sodir?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Na kogo powinien wystawić fakturę adwokat świadczący pomoc prawną z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy liczony jest termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy ustalić nienależne pobranie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można nadać nazwę ulicy bez zmiany klasyfikacji gruntu z gruntu rolnego - RVI na dr.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaką dokumentację marszałek województwa musi przekazać zgodnie z art. 545 ust. 6 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jaki powiat będzie właściwy do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wiata może mieć dach o niezgodnym kącie nachylenia z planem miejscowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Do kogo przedsiębiorstwa składają projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w przypadku uchylenia przez sąd uchwały o zmianie studium pozostaje ważne pierwotne studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Na jakiej podstawie można udostępnić dane medyczne studentowi piszącemu pracę magisterską?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zamawiający może w treści SIWZ wskazać kwotę, która przeznaczona jest na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Z jakim dniem powinnam wyrejestrować moją córkę z ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak amortyzować system parkingowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielce zatrudnionej na okres jednego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę zakupu, na której są towary z odwrotnym obciążeniem oraz towary ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel zobowiązany jest wykorzystać urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak wygląda przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, w której dyrektor chce zapewnić mu pełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Komu przysługuje karta dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi powracającemu z urlopu bezpłatnego przysługuje urlop w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak zgłosić nabycie spadku po mamie w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

czy przekształcenie zobowiązania w darowiznę generuje po stronie spółki z o.o. przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczycielowi za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne