Czy na podstawie przepisów obowiązującej ustawy pr.geol. możliwa jest zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny udzielonej w 2002... - OpenLEX

Czy na podstawie przepisów obowiązującej ustawy pr.geol. możliwa jest zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny udzielonej w 2002 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta udzielił w 2002 r. koncesji na wydobywanie kopaliny (surowca ilastego) z części złoża na podstawie ustawy z 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228 poz. 1947), w sytuacji gdy: 1) obszar zamierzonej działalności nie przekraczał powierzchni 2 ha, 2) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekraczało 20.000 m3, 3) działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych. Obszar udokumentowanego w 1992 r. złoża nieobjętego własnością górniczą przekracza 2 ha. Nie dokonywano podziału złoża (art. 89 ust. 5 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - dalej pr.geol.). Przedsiębiorca zamierza wyłączyć z koncesji działki, do których utracił tytuł prawny oraz te, na których złoże zostało wyeksploatowane i zmniejszyć obszar górniczy. Złożył do starosty wniosek o zmianę koncesji.

Czy na podstawie przepisów obowiązującej ustawy pr.geol. możliwa jest zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny udzielonej w 2002 r.?

Czy starosta jest właściwym organem do zmiany koncesji biorąc pod uwagę aktualne zapisy obowiązującej ustawy pr.geol.?

Zgodnie z art. 34 ust. 1a pr.geol. do zmiany koncesji stosuje się przepisy o jej udzieleniu.

Czy w zawiązku z tym art. 22 pr.geol. odnoszący się do właściwości organów również w tej sprawie powinien mieć zastosowanie?

Jeżeli starosta nie jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany koncesji, jakie powinien podjąć działania?

Który organ administracji geologicznej jest właściwy do zmiany wydanej koncesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX