Questions and answers

Czy należy wszcząć postępowanie i uznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel powinien korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w obu placówkach, w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo powinien otrzymywać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niewypłacona w terminie dywidenda generuje przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy organ może dokonać oględzin drzew bez obecności właściciela, jeżeli ten wyraził na to zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę garażu przy granicy z sąsiednią działką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy PINB może na kuratora spadku nałożyć obowiązki wynikające z prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy premia uznaniowa powinna zostać uwzględniona w podstawie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przy ponownej rejestracji podatnik nadal może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy refakturowanie importu usług to też transakcja ze stawką NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy rozwiązując stosunek pracy z nauczycielem należy informować związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż nośników oprogramowania należy uznać za eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy sprzedaż samochodów musi być od razu ewidencjonowana na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu prywatnego, który był używany również do celów służbowych należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy substancje powstałe po czyszczeniu separatora można zakwalifikować do nieczystości ciekłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy syn może amortyzować nieruchomość uzyskaną od ojca w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje o nauczycielach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy środki finansowe wypłacane twórcom stanowią ich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustawienie domku holenderskiego o wymiarach 3,7 x 11 m na działce niezabudowanej wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy wezwanie do zapłaty myta podlega ujęciu w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatek opłacony z prywatnego konta wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodów spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wykonanie zabezpieczenia brzegów rowu odwadniającego za pomocą gabionów wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy wymagana jest decyzja na czyszczenie separatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wypłacamy wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego od czerwca 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zachodzi WDT, gdy podatnik dostarcza swoje towary do kraju UE, ale dokument CMR jest wystawiany na firmę pakującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z terenu o powierzchni projektowanej utwardzonej powyżej 2500 m2 wody opadowe mogą być zagospodarowane na terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy związki zawodowe mogą ingerować w przydział godzin dydaktycznych nauczycielom ustalony przez dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Do kiedy przyznać pomoc na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej, która uczęszcza do liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Ile należy zapłacić za jeden dzień urlopu wypoczynkowego jeżeli wynagrodzenie określane jest w stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest rola pracodawcy w przypadku, gdy na terenie jego zakładu pracy wypadkowi uległ pracownik innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak amortyzować instalację fotowoltaiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka podstawa będzie brana do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka podstawa wynagrodzenia będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając fakturę za wykonanie odstrzału sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki charakter ma okołooperacyjna karta kontrola (OKK) jako element dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakich formalności powinna dopełnić polska spółka by zatrudnić jako prezesa obywatela kraju Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada zmiana Prawa wodnego, zgodnie z którą stopnie wodne zostały włączone do budowli przeciwpowodziowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejście z podatkowej na bilansową metodę rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki kurs waluty stosować przy rozliczaniu leasingu finansowego opłacanego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje absolwentowi podejmującemu zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpływ środków na konto bankowe z tytułu pożyczki od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować umowę zlecenia zawartą z obywatelem Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować wspólnika, który z końcem roku zamierza opuścić spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak przeliczyć wysokość zasiłku stałego w związku z zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody uzyskiwane w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychód w sytuacji, gdy co miesiąc klient przedłuża termin wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach aktualizację programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć bezpłatne korzystanie z map w wysokości do 200 USD miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT remont drogi dla GDDKiA, gdy główny wykonawca zleca jego wykonanie innej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymanie bonusu rocznego w postaci bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu osobowego jako WNT na podstawie "Rechnung" z 29.08.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ująć zapomnianą fakturę (sprzed kliku miesięcy) w JPK przy rozliczeniu cokwartalnym VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne