Pytania i odpowiedzi

Jak należy przyznawać świadczenia socjalne za okres świąt dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy od ogólnej liczby godzin ponadwymiarowych w miesiącu odliczyć tylko godziny ponadwymiarowe z danego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu w trzech jednostkach organizacyjnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakiego rodzaju odprawy emerytalne należy wypłacić pracownikowi administracji wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna być zaznaczona absencja z powodu strajku nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy obliczyć przysługujący odchodzącej ze szkoły nauczycielce placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy dokonać potrącenia wynagrodzenia za czas strajku w systemie ratalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy uregulować kwestię obecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w dniu 2 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy kwotę pobieranej renty z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego należy doliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy wydać byłemu pracownikowi pozostałą dokumentację ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odstąpienie od naliczenia kary umownej wobec kontrahenta stanowi zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak długo należy przechowywać akta osobowe pracownika, który ma wiele okresów zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi można wysłać świadectwo pracy pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka stawką VAT opodatkowujemy wewnątrzwspólnotowe nabycie oliwy z pestek winogron?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie stawki VAT należy zastosować przy realizacji bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zadłużenie z tytułu wypłacanych świadczeń z FA umorzyć w całości czy w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wniosek o 500+ przekazać do Wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przyznanie świadczenia wymaga od gminy podjęcia uchwały o sposobie realizacji programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć składki od kwoty stanowiącej wyrównanie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Od jakiego miesiąca można przyznać ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można pobierać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli ZUS przyznał rentę rodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy są podstawy do uchylenia decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ograniczać zatrudnienie nauczyciela do wymiaru mniejszego niż 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel biologii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w umowach zlecenia, o dzieło i arkuszu organizacyjnym dane osobowe powinny być zanonimizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu dyrektora szkoły likwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób zaangażować umowę na dostawę wody, energii i odbiór ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy jeżeli podatnik zlikwiduje działalność 30 kwietnia to może od 1 maja wynajmować sklep jako osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie są zasady ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie dokumenty związane są ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy asystentów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zobowiązać dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy prawo do świadczenia rodzicielskiego powinno zostać uchylone?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wykazać okres nieświadczenia pracy przez nauczycieli w związku ze strajkiem w dokumentach do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zmiana numeru katalogowego oferowanego przez wykonawcę produktu stanowi istotną zmianę treści oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy i jakie konsekwencje może wyciągnąć dyrektor wobec nauczyciela, który nie zrealizował podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy oznaczenia na mapie glebowo-rolniczej 2zT: sc i 2zM: pl stanowią typ gleby pochodzenia organicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka jest interpretacja pojęcia funkcjonujących obiektów produkcyjnych w prawie łowieckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej formie wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów można zatrudnić cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy w decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów w PSZOK-u można ująć odpady o kodzie 16 06 04, 16 06 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy firma, która produkuje karmę dla zwierząt wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w ramach jednej umowy można powierzyć dwa stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy można zbierać dwa różne kody odpadów bezpiecznych w jednym kontenerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie jest dalsze postępowanie po podpisaniu polisy jako formy zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czym są wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie projekty można dofinansować w programie “Posiłek w szkole i w domu”?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy są przesłanki do wstrzymania wypłaty świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ powinien nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy się świadczenie wychowawcze ojcu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób i czy należy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można udzielić informacji osobie, na którą wpływają do OPS skargi, o treści tych skarg?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obowiązki informacyjne w zakresie bhp dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy przyznać dodatek na kształcenie i rehabilitację na okres zasiłkowy 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z uwagi na niezdolność do pracy spowodowaną długotrwałą chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy w regulaminie wewnątrzzakładowym można ustalić w jakie dni możliwa jest nieobecność z powodu oddania krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne