Questions and answers

Czy rozbudowa istniejącej instalacji tryskaczowej wewnątrz budynku wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy spółka może przyjąć część budynku do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka z o.o. może zapłacić podatek od nieruchomości do gminy gotówką na poczcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy strata powstała przy sprzedaży udziałów może być ujęta jako koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy studentce uczelni zagranicznej można wypłacać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy szkoła może się starać o dotację na pokrycie kosztów składki zdrowotnej za ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy świadczenia wychowawcze pobrane przez matkę stanowią świadczenia nienależnie pobrane (wyrok sądu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy transakcja powinna być wykazana jako WNT w grudniu, jeżeli w lutym przeszła procedurę celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wkład własny finansowy i rzeczowy w projektach unijnych należy księgować na kontach pozabilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w obecnej sytuacji możliwe jest odbycie praktyk u pracodawcy dla uczniów klas technikum w pełnym wymiarze 160 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w przypadku transakcji między małżonkami, musi nastąpić przelew środków z tytułu tej transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wsparcie finansowe w spłacie rat kredytu mieszkaniowego dla pracowników wywoła skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa, która prowadzi księgi rachunkowe, ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w świetle przepisów nowego PZP stroną internetową prowadzonego postępowania może być BIP zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy wypłata środków z OFE zmarłego ma wpływ na prawo do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zapłata za fakturę przez spółkę powiązaną powoduje, że nie można rozpoznać kosztu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zapłata za wycenę nieruchomości podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zerowe salda na rachunkach bankowych powinny być objęte inwentaryzacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ZOL może odmówić przyjęcia na swój oddział pacjenta (z oddziału szpitalnego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile godzin powinien mieć przydzielone nauczyciel języka mniejszości narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować przyczepę specjalną z zabudową kompresora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką formę prawną ma spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi pośrednictwa z podklasy PKD 73.12.C?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi odśnieżania parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży drewna tartacznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację dotyczącą wyborów członków komisji antymobbingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakich księgowań środków trwałych należy dokonać w księgach stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie działania w sprawie samowolnego użytkowania może podjąć nadzór budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie przesłanki należy spełnić by otrzymać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie są wytyczne, zakazy i zalecenia związane z ochroną środowiska przy stosowaniu ołowiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż lokalu, który był wynajmowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy księgować transakcje skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać młodego zleceniobiorcę, który złożył wniosek o pobieranie zaliczek na PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć dofinansowanie z tarczy antykryzysowej, jeśli działalność jest prowadzone w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku nieodpłatnego udostępnienia lokalu małżonkowi na cele prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć zakup odpadów, które mieszczą się w załączniku 15 do ustawy VAT od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak są opodatkowane od 1.07.2020 r. napoje, lody, posiłki na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak udokumentować zaliczki otrzymywane w formie kompensat razem z czynszem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy dochodzi do transferu bonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy należy kupić kasę fiskalną w przypadku przekroczenia kwoty limitu zwolnienia, 20.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy uznać że osoba ma nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy uznać usługę budowlaną za wykonaną i jakie ma to przełożenie na nabywcę usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy zostaną spełnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku rocznych premii i bonusów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne