Czy dla każdej nieuregulowanej raty należy wystawiać upomnienie (po bezskutecznym upływie terminu na jej wpłatę) i dla każdej raty tytuł wykonawczy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie rozłożono spłatę opłaty zastępczej na raty - nie wywiązuje się z wpłat, tj. w wyznaczonym w decyzji terminie nie dokonała wpłaty pierwszej raty.

Decyzja nie zawierała konsekwencji nieterminowego regulowania rat (np. w postaci wymagalności całości należności w przypadku niedokonania wpłaty raty, bywa bowiem spotykana praktyka warunkowego wydania takiej decyzji na podstawie art. 162 k.p.a.).

Czy dla każdej nieuregulowanej raty należy wystawiać upomnienie (po bezskutecznym upływie terminu na jej wpłatę) i dla każdej raty tytuł wykonawczy?

W przypadku należności podatkowych, decyzja ratalna wygasa z mocy prawa.

Jak jest z decyzją w sprawie należności publicznoprawnych?

Uzupełnienie treści pytania:

Niemniej proszę zwrócić uwagę, że osoba nie uregulowała dopiero pierwszej z rat, a decyzja ratalna nie zawierała odwołania do art. 162 k.p.a., a więc nie zawierała zastrzeżenia o możliwości uchylenia decyzji w przypadku niewypełnienia nałożonych przez nią obowiązków.

Jasnym jest, że gdyby osoba miała do zapłaty 3 raty i nie wywiązała się z ich wpłat (a organ w tym czasie nic by nie robił), to po upływie okresu na zapłatę ostatniej z rat powinien całość objąć upomnieniem i ewentualnie później tytułem wykonawczym.

Nasza sytuacja jest taka, że rat jest 10, a osoba nie zapłaciła pierwszej (styczniowej), zaś decyzja o ratach nie zawierała warunku określonego w art. 162 k.p.a.

Czy zatem to nie wyklucza możliwości uchylenia decyzji ratalnej z uwagi na niespełnienie obowiązku wpłaty pierwszej z rat?

Czy w takiej sytuacji, nie powinno się traktować każdej z rat jako osobnej należności i dla każdej niespłaconej raty stosować odrębnie postępowanie - upomnienie - tytuł wykonawczy dla danej raty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX