Questions and answers

Jak prawidłowo wypełnić informację IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT korektę in minus wystawioną z powodu wadliwości towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak skorygować deklaracje VAT, jeśli spółka nie zaksięgowała i nie rozliczyła pierwotnych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak skutki w VAT ma odsprzedaż kart medycznych i sportowych dla pracowników i osób współpracujących w formule B2B?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ująć korektę w przypadku transakcji wiążącej się z przemieszczeniem towaru ze Szwecji do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić wielkość odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak właściwie należy zlecić pracę zdalną pracownikowi objętemu obowiązkową kwarantanną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak w rachunku zysków i strat należy wykazać koszty poniesione w związku ze zbyciem inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wykazać import usług, jeśli fakturę dokumentującą import znaleziono kilka miesięcy później?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wykazać nabycie towaru od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, jeśli towar odebrano z magazynu w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać w ORD-U za 2020 r. przekroczenie kwoty z umowy pożyczki zawartej w 2019 r. w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazywać świadczone na rzecz kontrahenta z UK usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak zapewnić pracownikowi odpoczynek tygodniowy w każdym tygodniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy i jak odliczyć VAT, gdy w 2018 r. zwrócono fakturę, ale po ugodzie w 2021 r. wróciła ona do nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy można przeksięgować zobowiązania jako przedawnione lub niemożliwe do spłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy opiekunowi stażu należy wypłacać dodatek w przypadku, jeśli stażystka uzyskała kwalifikacje pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto wydaje decyzję na wycinkę drzew na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji jako droga?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Na co mogą być przeznaczone zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie można zaliczyć okres pracy nauczyciela w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Na jakiej zasadzie szkoła ma przekazać do utylizacji substancje chemiczne z pracowni fizyko-chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakim druku należy wystawić duplikat świadectwa ukończenia technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jakim etapie sporządzania mpzp wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Od kiedy dokonać zmiany decyzji ustalającej odpłatność w DPS w związku ze zmianą sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy obowiązuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdzający nieunijność przepisu prawa krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

O jaką kwotę alimentów pomniejszamy dochód i czy dzielimy kwotę wyegzekwowanych alimentów na 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej dacie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, jeśli pracownik kończy 18 lat w trakcie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakiej formie należy przeprowadzić próby sprawności fizycznej kandydatów do klas sportowych w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć ulgą na złe długi, jeśli podatnik ma do rozliczenia także stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W których miesiącach można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej wystawionej i zapłaconej w styczniu 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jak datą powinna być wydana decyzja o przyznaniu dodatku specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jakiego pensum powinny być realizowane godziny rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co powinno być zawarte w nowym zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ciotka osoby umieszczonej może dobrowolnie wnosić opłatę za pobyt tej osoby w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dla przedwstępnej umowy deweloperskiej należy otworzyć mieszkaniowy rachunek powierniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dochody uzyskane na Słowacji w roku 2019 podlegały wykazaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochody uzyskane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wpływają na polską stawkę podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do dochodu strony w sprawie zasiłku stałego dolicza się alimenty, które ojciec pobierał na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor liceum z klasami mundurowymi może za zgodą organu prowadzącego wprowadzić klasę z elementami BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy GDDKiA (zarządca drogi krajowej) może wystąpić o podział nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy i jakich informacji może udzielić organ drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy jest różnica w obliczeniu podstawy nagrody jubileuszowej, wypłaconej w sierpniu lub we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy karpiny powstałe z wycinki drzew w wyniku przygotowywania terenu pod budowę drogi należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony na podstawie paragonu fiskalnego z niepełną nazwą podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można sprzedawać fluorowany gaz cieplarniany na paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można wypłacić zasiłek okresowy/celowy dwukrotnie w jednym miesiącu (na początku i na końcu miesiąca)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne