Questions and answers

Czy na podatniku prowadzącym salon SPA spoczywa obowiązek instalacji kasy fiskalnej online?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na podstawie MSR 12 Podatek dochodowy należy obliczyć odroczony podatek dochodowy od opcji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy nauczycielowi można przydzielić godziny zastępstw doraźnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nowe PZP przewiduje instytucję powiadamiania zamawiającego przez wykonawców o niezgodnej z przepisami czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy obowiązek oznaczenia GTU dotyczy tylko faktur sprzedażowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję poprzez dodanie zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy otrzymane zaliczki należy zaewidencjonować na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę 3 miesiące przed dokonaniem dostawy w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy poletko ze zraszaczami lub same zraszacze należy traktować jako urządzenie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy poniżej wskazany zapis w regulaminie konkursu organizowanego przez szkołę jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po wyborze oferty możliwe jest wezwanie wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy praca w wykopie z czynnym gazociągiem jest pracą gazoniebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca może skorzystać z Małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przepisy regulują sposób zabezpieczenia wózka jezdniowego podczas naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy starosta może wystąpić do WIOŚ o przeprowadzenie ponownej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy środkami z PFR tarcza 2.0 można zapłacić za zaległe czynsze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy temu samemu świadczeniobiorcy można udzielać różnych świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy umowy pożyczki obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługi oznaczone PKWiU 82.11.10.0 oraz PKD 82.92.Z mogą zostać opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy w 2011 r. Gminy miały obowiązek prowadzenia PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być anonimowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w ORD-U umowę pożyczki należy wykazać jako usługi niematerialne w części C.3.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wózki jezdniowe mogą poruszać się po drogach publicznych jako pojazdy wolnobieżne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w przypadku budowy torowiska stosuje się przepisy związane z prowadzeniem ruchu kolejowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania należy wskazać, że pracownik będzie korzystał z samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w sytuacji przejęcia spółki można rozliczać stratę spółki przejętej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonanie żelbetowego zbiornika retencyjnego wymaga pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wyznaczony przez organ nowy termin załatwienia sprawy może być określony w miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zakup sprzętu medycznego wymaga opinii o celowości inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek podać w SWZ powody niedokonania podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo do zwracania się o przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy zapłata wekslem może zostać potraktowana jako uregulowanie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zawsze należy usuwać z akt osobowych pracownika zapisy o karach po roku od nałożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje wicedyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem na webinar?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jaką szerokość powinny mieć schody kręcone w budynku produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekazanie nieruchomości wspólnikom spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać osoba, której dyrektor szkoły chce powierzyć stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak kwalifikować przytrzaśnięcie palców przez pracownika z jego winy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymany od producenta bonus pieniężny za osiągnięcie określonego obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić czy sprzedawca tkanin prowadzi działalność hurtową, czy detaliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne