Questions and answers

Na jakiej zasadzie szkoła ma przekazać do utylizacji substancje chemiczne z pracowni fizyko-chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakim druku należy wystawić duplikat świadectwa ukończenia technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jakim etapie sporządzania mpzp wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Od kiedy dokonać zmiany decyzji ustalającej odpłatność w DPS w związku ze zmianą sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy obowiązuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdzający nieunijność przepisu prawa krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

O jaką kwotę alimentów pomniejszamy dochód i czy dzielimy kwotę wyegzekwowanych alimentów na 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej dacie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, jeśli pracownik kończy 18 lat w trakcie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakiej formie należy przeprowadzić próby sprawności fizycznej kandydatów do klas sportowych w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć ulgą na złe długi, jeśli podatnik ma do rozliczenia także stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W których miesiącach można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej wystawionej i zapłaconej w styczniu 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jak datą powinna być wydana decyzja o przyznaniu dodatku specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jakiego pensum powinny być realizowane godziny rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co powinno być zawarte w nowym zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ciotka osoby umieszczonej może dobrowolnie wnosić opłatę za pobyt tej osoby w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dla przedwstępnej umowy deweloperskiej należy otworzyć mieszkaniowy rachunek powierniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dochody uzyskane na Słowacji w roku 2019 podlegały wykazaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochody uzyskane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wpływają na polską stawkę podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do dochodu strony w sprawie zasiłku stałego dolicza się alimenty, które ojciec pobierał na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor liceum z klasami mundurowymi może za zgodą organu prowadzącego wprowadzić klasę z elementami BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy GDDKiA (zarządca drogi krajowej) może wystąpić o podział nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy i jakich informacji może udzielić organ drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy jest różnica w obliczeniu podstawy nagrody jubileuszowej, wypłaconej w sierpniu lub we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy karpiny powstałe z wycinki drzew w wyniku przygotowywania terenu pod budowę drogi należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony na podstawie paragonu fiskalnego z niepełną nazwą podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można sprzedawać fluorowany gaz cieplarniany na paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można wypłacić zasiłek okresowy/celowy dwukrotnie w jednym miesiącu (na początku i na końcu miesiąca)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy wystąpić do SKO w celu stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej świadczenie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik jest obowiązany do złożenia informacji VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pomniejszać kwotę wpłacanego świadczenia rodzicielskiego o wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca może kierować pracowników i gości na wykonanie testu na COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca powinien dokonać korekty podstawy wypłaconego pracownikowi przed śmiercią wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy prowadzenie ksiąg agencji pracy odbiega od prowadzenia ksiąg przedsiębiorstwa produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przepisy przewidują możliwość wyłączenia społecznego inspektora pracy z zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne