Monitor Polski

M.P.2019.906

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 2019 r.
zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów 1

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (M.P. poz. 402 oraz z 2009 r. poz. 918) w § 7 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Komisji, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;

2) zadaniach zrealizowanych przez Komisję w okresie sprawozdawczym;

3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Komisji;

4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;

5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Komisji;

6) zasadności dalszego funkcjonowania Komisji.".

§  2.  W zarządzeniu nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych (M.P. poz. 388) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;

2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;

3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu;

4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;

5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Zespołu;

6) zasadności dalszego funkcjonowania Zespołu.

3. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dane osoby sporządzającej oraz osoby zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu oraz informację o okresie objętym sprawozdaniem;

2) informację o zadaniach zrealizowanych przez Zespół;

3) informację o zadaniach niezrealizowanych przez Zespół wraz z uzasadnieniem;

4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;

5) podsumowanie prac Zespołu.

5. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 3, dołącza się kopie niezbędnych dokumentów.";

2) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 3.".

§  3.  W zarządzeniu nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 63 i 624 oraz z 2019 r. poz. 131) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Rady, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;

2) zadaniach zrealizowanych przez Radę w okresie sprawozdawczym;

3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Rady;

4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;

5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Rady;

6) zasadności dalszego funkcjonowania Rady.".

§  4.  W zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 64 oraz z 2019 r. poz. 132) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;

2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;

3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu;

4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;

5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Zespołu;

6) zasadności dalszego funkcjonowania Zespołu.".

§  5.  W zarządzeniu nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców (M.P. poz. 192) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;

2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;

3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu;

4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;

5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Zespołu;

6) zasadności dalszego funkcjonowania Zespołu.

3. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 60 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.

4. Końcowe sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dane osoby sporządzającej oraz osoby zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu oraz informację o okresie objętym sprawozdaniem;

2) informację o zadaniach zrealizowanych przez Zespół;

3) informację o zadaniach niezrealizowanych przez Zespół wraz z uzasadnieniem;

4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;

5) podsumowanie prac Zespołu.".

§  6.  W zarządzeniu nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" (M.P. poz. 282) w § 9 uchyla się ust. 1.
§  7.  W zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (M.P. z 2019 r. poz. 263) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Przewodniczący Komitetu Sterującego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń Komitetu Sterującego;

2) stanie realizacji przez Zespół zadań przewidzianych do wykonania w okresie objętym sprawozdaniem;

3) zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy;

4) zmianach w składzie Zespołu;

5) kosztach funkcjonowania Zespołu;

6) potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych przez Zespół w obszarze należącym do zakresu jego działalności oraz wskazanie środków, które pozwolą ograniczyć te zagrożenia lub ich uniknąć;

7) wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.".

§  8.  W zarządzeniu nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej (M.P. poz. 472) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Współprzewodniczący Zespołu przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń Zespołu;

2) stanie realizacji przez Zespół zadań przewidzianych do wykonania w okresie objętym sprawozdaniem;

3) zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy;

4) zmianach w składzie Zespołu;

5) kosztach funkcjonowania Zespołu;

6) potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych przez Zespół w obszarze należącym do zakresu jego działalności oraz wskazanie środków, które pozwolą te zagrożenia ograniczyć lub ich uniknąć;

7) wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.".

§  9. 
1.  Z realizacji zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, o którym mowa w zarządzeniu zmienianym w § 5, za rok 2019 składa się roczne sprawozdanie do dnia 31 stycznia 2020 r.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje określone w przepisach zarządzenia zmienianego w § 5, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejszym zarządzeniem zmienia się zarządzenia Prezesa Rady Ministrów: zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych, zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności, zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności, zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska oraz zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.