Międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców.

Monitor Polski

M.P.2020.361 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
1. 
Zespół koordynuje współdziałanie podmiotów uczestniczących w procedurze udzielania cudzoziemcom objętym programem przesiedleń i relokacji ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Do zadań Zespołu należy, w szczególności, opracowanie:
1)
procedur postępowania dotyczących skutecznego i sprawnego rozpatrywania wniosków w procesie przyjmowania i pobytu cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
mechanizmów współpracy podmiotów odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków w procesie przyjmowania cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji;
3)
mechanizmów monitorowania procesów przesiedleń i relokacji;
4)
sposobu monitorowania wypełniania przez cudzoziemców objętych programem relokacji lub przesiedleń obowiązków związanych z przestrzeganiem polskiego porządku prawnego oraz obowiązków związanych z ich programem integracji;
5)
stanowiska na temat funkcjonowania procedur związanych ze skutecznym wydalaniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców mogących stanowić zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2)
zastępcy przewodniczącego:
a)
sekretarz albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b)
Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;
3)
pozostali członkowie:
a)
w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Finansów,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
b)
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
c)
Komendant Główny Straży Granicznej,
d)
Komendant Główny Policji,
e)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
f)
Szef Agencji Wywiadu,
g)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
h)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
4)
sekretarz - pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczony przez przewodniczącego.
2. 
Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą cudzoziemcom, a także ekspertów, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Zespołu.
1. 
Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.
2. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego zastępca przewodniczącego.
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. 
Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w terminie wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
3. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. 
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów lub innych upoważnionych przedstawicieli.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.
Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1. 
Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1)
liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;
2)
zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;
3)
problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu;
4)
zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;
5)
dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Zespołu;
6)
zasadności dalszego funkcjonowania Zespołu.
3. 
Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 60 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.
4. 
Końcowe sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
dane osoby sporządzającej oraz osoby zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu oraz informację o okresie objętym sprawozdaniem;
2)
informację o zadaniach zrealizowanych przez Zespół;
3)
informację o zadaniach niezrealizowanych przez Zespół wraz z uzasadnieniem;
4)
wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;
5)
podsumowanie prac Zespołu.
Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców.
Traci moc zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców (M.P. poz. 819).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.