Monitor Polski

M.P.2016.192

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2.
1. Zespół koordynuje współdziałanie podmiotów uczestniczących w procedurze udzielania cudzoziemcom objętym programem przesiedleń i relokacji ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności, opracowanie:
1) procedur postępowania dotyczących skutecznego i sprawnego rozpatrywania wniosków w procesie przyjmowania i pobytu cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mechanizmów współpracy podmiotów odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków w procesie przyjmowania cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji;
3) mechanizmów monitorowania procesów przesiedleń i relokacji;
4) sposobu monitorowania wypełniania przez cudzoziemców objętych programem relokacji lub przesiedleń obowiązków związanych z przestrzeganiem polskiego porządku prawnego oraz obowiązków związanych z ich programem integracji;
5) stanowiska na temat funkcjonowania procedur związanych ze skutecznym wydalaniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców mogących stanowić zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) sekretarz albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;
3) pozostali członkowie:
a) w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Finansów,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
b) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
c) Komendant Główny Straży Granicznej,
d) Komendant Główny Policji,
e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
f) Szef Agencji Wywiadu,
g) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
h) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
4) sekretarz - pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczony przez przewodniczącego.
2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą cudzoziemcom, a także ekspertów, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Zespołu.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego zastępca przewodniczącego.
§  5.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w terminie wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  6. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  7.
1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów lub innych upoważnionych przedstawicieli.
§  8. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  9.
1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.
§  10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  11.
1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.
2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie 60 dni po zakończeniu prac Zespołu.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinny zawierać:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie liczby i terminów posiedzeń Zespołu;
3) informacje w przedmiocie realizacji zadań Zespołu;
4) wnioski i rekomendacje płynące z prac Zespołu;
5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Zespołu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
§  12. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców.
§  13. Traci moc zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców (M.P. poz. 819).
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.