Monitor Polski

M.P.2019.263 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Zespół do spraw Programu GovTech Polska, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
3.  Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Komitetu Sterującego.
§  2.  Do zadań Zespołu należy opracowanie i wdrożenie Programu GovTech Polska, zawierającego pakiet innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji publicznej, zwanego dalej "Programem".
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą:
a) Przewodniczący Komitetu Sterującego - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) członkowie:
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
minister właściwy do spraw finansów publicznych,
minister właściwy do spraw gospodarki,
minister właściwy do spraw informatyzacji,
Minister Obrony Narodowej,
minister właściwy do spraw wewnętrznych,
minister właściwy do spraw zdrowia,

lub osoby przez nich wyznaczone, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

2) Dyrektor Programu;
3) Sekretarz Zespołu;
4) Liderzy Projektów;
5) Liderzy Innowacji.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  Liderzy Projektów i Liderzy Innowacji wykonują zadania przy pomocy komórek organizacyjnych wskazanych przez kierownika instytucji, w której są zatrudnieni.
§  4. 
1.  W Zespole wyznacza się role zarządcze i rolę monitorująco-doradczą.
2.  Role zarządcze pełnią:
1) Komitet Sterujący;
2) Dyrektor Programu;
3) Liderzy Projektów.
3.  Rolę monitorująco-doradczą pełni Sekretarz Zespołu.
§  5. 
1.  Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego, który w szczególności:
1) ustala termin i porządek obrad posiedzeń Komitetu Sterującego;
2) zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu;
3) przewodniczy posiedzeniom Komitetu Sterującego.
2.  Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:
1) sprawowanie stałego nadzoru nad procesem opracowywania Programu oraz podejmowanie kluczowych decyzji, w tym w szczególności decyzji dotyczących uruchomienia, realizacji lub zakończenia projektu;
2) wybór projektów do realizacji spośród projektów przedstawionych przez Dyrektora Programu;
3) wyznaczanie Lidera Projektu.
3.  Komitet Sterujący, we współpracy z Dyrektorem Programu i Sekretarzem Zespołu, zapewnia realizację zadań Zespołu.
4.  Dyrektor Programu może, po uprzednim uzyskaniu zgody pracodawcy osoby, która ma zostać wyznaczona Liderem Projektu, proponować Komitetowi Sterującemu kandydata na Lidera Projektu.
5.  W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczą, z głosem doradczym, Dyrektor Programu oraz Sekretarz Zespołu.
6.  Przewodniczący Komitetu Sterującego może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komitetu Sterującego Liderów Projektów, Liderów Innowacji oraz inne osoby, z głosem doradczym.
7.  Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze uzgadniania stanowisk albo w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8.  W przypadku gdy uzgodnienie stanowisk nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Sterującego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Komitetu Sterującego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
§  6. 
1.  Dyrektor Programu jest wyznaczany przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego i odpowiada przed Komitetem Sterującym za realizację projektów w ramach Programu.
2.  Do zadań Dyrektora Programu należy w szczególności:
1) przygotowanie i przedstawienie Komitetowi Sterującemu projektu Programu oraz projektów realizujących cele Programu;
2) przedstawianie Komitetowi Sterującemu kandydatów na Liderów Projektów;
3) planowanie, projektowanie i koordynacja działań w ramach Programu;
4) monitorowanie postępów prac w projektach i przygotowywanie raportów z tego monitorowania;
5) raportowanie o postępach prac w projektach do Komitetu Sterującego;
6) udzielanie wsparcia Liderom Projektów w realizacji ich zadań;
7) inicjowanie działań naprawczych oraz zapewnienie integralności i spójności Programu.
§  7. 
1.  Sekretarz Zespołu jest wyznaczany przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
2.  Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego i przedkładanie ich Dyrektorowi Programu;
2) wspieranie Komitetu Sterującego, Dyrektora Programu i Liderów Projektów w realizacji przedsięwzięć Zespołu zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania programami i projektami;
3) zapewnienie możliwości wykorzystania systemów komputerowych wspierających zarządzanie programami i projektami.
§  8. 
1.  Lider Projektu odpowiada przed Dyrektorem Programu i Komitetem Sterującym za realizację projektu.
2.  Do zadań Lidera Projektu należy w szczególności:
1) planowanie, przygotowanie i koordynacja realizacji projektu w zakresie zadań zleconych przez Dyrektora Programu;
2) bieżące monitorowanie i zapewnienie realizacji projektu w ustalonych ramach: czasu, jakości, kosztów, ryzyka i korzyści;
3) raportowanie postępów prac w projekcie do Dyrektora Programu.
3.  Liderzy Projektów, w porozumieniu z Dyrektorem Programu, mogą powoływać grupy robocze dla realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. Powołanie grupy roboczej wymaga zgody Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
4.  Członkami grup roboczych mogą być również osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji zadań Zespołu.
§  9. 
1.  Liderzy Innowacji są wyznaczani przez członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b.
2.  Wyznaczając Lidera Innowacji, właściwy minister określa formę realizacji jego zadań.
3.  Do zadań Lidera Innowacji należy w szczególności:
1) rozeznawanie potrzeb w zakresie innowacyjnych wyzwań w dziale administracji rządowej, w którym został powołany;
2) sprawdzenie, czy każde zidentyfikowane przez Lidera Innowacji wyzwanie w zakresie innowacji ma przypisanego autora, który zna jego charakter oraz ewentualne korzyści związane ze znalezieniem jego rozwiązania;
3) uczestnictwo w organizowanych warsztatach dedykowanych wyzwaniom w zakresie innowacji przez nich wskazanych;
4) podejmowanie działań w celu zapewnienia uczestnictwa w dedykowanych warsztatach osób, które zgłaszały wyzwanie.
§  10.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego, udzielają Zespołowi oraz Liderom Projektów, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu ich zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  11.  Finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu zapewnia minister kierujący działem administracji, w ramach którego dany projekt jest realizowany.
§  12.  Obsługę kancelaryjno-biurową oraz organizacyjną osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, w tym monitorowanie Programu oraz projektów realizowanych w jego ramach, zapewnia komórka organizacyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazana przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
§  13.  Komitet Sterujący na pierwszym posiedzeniu ustali regulamin pracy Zespołu definiujący przyjęte podejście projektowe.
§  14.  Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, wyznaczą Liderów Innowacji w terminie do dnia 31 maja 2018 r.
§  15.  Przewodniczący Komitetu Sterującego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Zespołu, w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego, za rok poprzedni.
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.