Art. 12. - [Organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  12.  [Organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów]
1. 
Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności:
1)
stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;
2)
komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
3)
rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.