Monitor Polski

M.P.2019.472

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) wypracowanie wspólnych rozwiązań mających na celu ograniczenie szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;
2) uzgodnienie wspólnego stanowiska w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.
2.  Zespół realizuje zadania określone w ust. 1, w szczególności przez:
1) analizę danych dotyczących stanu populacji oraz występowania ptaków i ssaków powodujących szkody w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;
2) analizę stanu prac nad pojemnością środowiska dla populacji foki szarej i kormorana, w szczególności w ramach międzynarodowych gremiów i grup roboczych, w tym międzynarodowej grupy eksperckiej do spraw ssaków morskich (HELCOM EG MAMA) i możliwości wykorzystania tych danych w pracach Zespołu;
3) wymianę informacji i poglądów, a także prezentację opinii oraz stanowisk w sprawach związanych ze szkodami powodowanymi przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;
4) analizę możliwości przetestowania nowych środków ograniczających szkody powodowane przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i w gospodarce rybackiej;
5) ocenę skuteczności istniejących rozwiązań mających na celu ograniczenie problemu szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) dwóch współprzewodniczących wyznaczonych po jednym przez:
a) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
b) Ministra Środowiska - w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Środowiska;
2) pozostali członkowie Zespołu, wyznaczeni w równiej liczbie przez:
a) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - spośród pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
b) Ministra Środowiska - spośród pracowników Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
3) dwóch sekretarzy - wyznaczonych odpowiednio przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spośród pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Ministra Środowiska spośród pracowników Ministerstwa Środowiska.
2.  Członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przedstawiciela, będącego pracownikiem komórki organizacyjnej odpowiednio ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z której został wyznaczony ten członek.
§  4.  W pracach Zespołu, na zaproszenie każdego ze współprzewodniczących Zespołu, mogą brać również udział, w charakterze doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw związanych z przedmiotem prac Zespołu.
§  5. 
1.  Zadania, o których mowa w § 2, Zespół wykonuje w trakcie posiedzeń.
2.  Zespół może realizować swoje zadania również w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3.  Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
§  6. 
1.  Zespół działa kolegialnie. Członkowie Zespołu dążą do osiągnięcia porozumienia.
2.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzygają wspólnie współprzewodniczący.
3.  Sekretarzom oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4, nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć przez Zespół.
§  7. 
1.  Współprzewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i program kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
3) podpisuje protokół z posiedzeń Zespołu.
2.  Pracom Zespołu przewodniczy współprzewodniczący Zespołu, który zwołał posiedzenie Zespołu.
§  8. 
1.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3.  Koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób, o których mowa w § 4, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub Minister Środowiska.
§  9.  1
1.  Współprzewodniczący Zespołu przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) liczbie posiedzeń Zespołu;
2) stanie realizacji przez Zespół zadań przewidzianych do wykonania w okresie objętym sprawozdaniem;
3) zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy;
4) zmianach w składzie Zespołu;
5) kosztach funkcjonowania Zespołu;
6) potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych przez Zespół w obszarze należącym do zakresu jego działalności oraz wskazanie środków, które pozwolą te zagrożenia ograniczyć lub ich uniknąć;
7) wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.
§  10. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.
2.  Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia:
1) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w przypadku posiedzenia Zespołu zwoływanego przez współprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a;
2) Ministerstwo Środowiska - w przypadku posiedzenia Zespołu zwołanego przez współprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b.
3.  Protokół sporządza sekretarz, będący pracownikiem urzędu zapewniającego obsługę organizacyjną itechniczno - biurową Zespołu.
4.  Wydatki na obsługę, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 - są pokrywane z budżetu państwa z części 62 - rybołówstwo, której dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
2) pkt 2 - są pokrywane z budżetu państwa z części 41 - środowisko, której dysponentem jest Minister Środowiska.
§  11.  Zespół ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 9 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 147 z dnia 19 września 2019 r. (M.P.2019.906) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2019 r.