Monitor Polski

M.P.2016.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Radę do spraw Innowacyjności, zwaną dalej "Radą".
2.  Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Rady należy koordynowanie działań związanych ze zwiększaniem innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, w szczególności:
1) identyfikowanie podstawowych kierunków działania administracji rządowej w obszarze wsparcia innowacyjności;
2) wypracowywanie propozycji o charakterze systemowym w obszarze, o którym mowa w pkt 1;
3) ewaluacja działań podejmowanych w obszarze, o którym mowa w pkt 1;
4) konsultowanie proponowanych kierunków działania, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.
§  3. 
1.  W skład Rady wchodzą:
1) 1  przewodniczący - Minister Przedsiębiorczości i Technologii;
2) 2  członkowie:
a) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c) Minister Inwestycji i Rozwoju,
d) Minister Finansów,
e) Minister Cyfryzacji,
f) Minister Zdrowia,
g) Minister Edukacji Narodowej,
h) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
i) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) sekretarz Rady, którego powołuje przewodniczący.
2.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do uczestnictwa w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.
§  4. 
1.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.
2.  Przewodniczący może wyznaczyć członka Rady do zwoływania posiedzeń i przewodniczenia obradom Rady w przypadku nieobecności przewodniczącego.
3.  Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Rady wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Rady.
§  5.  Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  5a.  3
1.  Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Rady, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;
2) zadaniach zrealizowanych przez Radę w okresie sprawozdawczym;
3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Rady;
4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;
5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Rady;
6) zasadności dalszego funkcjonowania Rady.
§  6. 
1.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne udzielają Radzie wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
2.  W toku wykonywania swoich zadań Rada współdziała z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, jednostkami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, w tym z Międzyresortowym Zespołem do spraw Innowacyjności, funkcjonującym na podstawie odrębnych przepisów.
§  7.  4  Obsługę Rady zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 29 stycznia 2019 r. (M.P.2019.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 29 stycznia 2019 r. (M.P.2019.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.
3 § 5a dodany przez § 3 zarządzenia nr 147 z dnia 19 września 2019 r. (M.P.2019.906) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2019 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 29 stycznia 2019 r. (M.P.2019.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.