Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Monitor Polski

M.P.2004.11.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29) w załączniku w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036.