Urząd Ministra Obrony Narodowej. - Dz.U.2022.1438 t.j. - OpenLEX

Urząd Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1438 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1995 r.
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

1. 
Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej obrona narodowa oraz jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej "Siłami Zbrojnymi".
2. 
Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem", w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

1)
kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych;
2)
przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych;
2a)
formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawanie im etatów;
3)
realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań;
4)
sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne podmioty;
5)
sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania obowiązku obrony Ojczyzny;
6)
kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów obowiązku obrony Ojczyzny;
6a)
ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale obrony narodowej;
7)
określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego;
8)
kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych;
9)
kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych;
10)
kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych;
11)
kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej;
12)
realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych;
13)
zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
14)
tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą;
15)
utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi organizacjami międzynarodowymi;
15a)
realizowanie celów oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej "Programem NSIP";
16)
kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej;
17)
reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie obrony narodowej;
18)
kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych;
19)
(uchylony);
20)
wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji;
21)
kierowanie terenowymi organami wykonawczymi w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej;
22)
współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
22a)
zawieranie i obsługa umów offsetowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218);
23)
wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
1. 
Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio lub przy pomocy:
1)
sekretarza stanu lub sekretarzy stanu;
2)
podsekretarza stanu lub podsekretarzy stanu;
3)
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4)
Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
5)
Dyrektora Generalnego.
2. 
W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni wyznaczony sekretarz stanu lub podsekretarz stanu na podstawie pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Ministra.
3. 
Minister Obrony Narodowej stwierdzi, w drodze zarządzenia, osiągnięcie pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub przy pomocy wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1)
gospodarką finansową;
2)
realizacją polityki kadrowej i personalnej;
3)
działalnością kontrolną;
4)
działalnością obsługi prawnej;
5)
realizacją polityki obronnej;
6)
kontaktami międzynarodowymi;
7)
planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań obronnych;
8)
realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP;
9)
działalnością duszpasterstw wojskowych.
1. 
Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio:
1)
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.
2. 
Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 502 i 655) oraz Żandarmeria Wojskowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 oraz z 2022 r. poz. 655).

W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.

(uchylony).

1. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
2. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia dowodzi Siłami Zbrojnymi przy pomocy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.
1. 
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:
1)
dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
2)
planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
3)
planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;
4)
planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych;
5)
przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa;
6)
określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych;
7)
zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
8)
programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
9)
programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych;
10)
planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych;
11)
reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
12)
doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
13)
przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;
14)
ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
2. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jemu podporządkowanych, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przy pomocy jednostki wskazanej, w drodze decyzji, przez Ministra Obrony Narodowej.
1. 
(uchylony).
2. 
W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego.
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.
2. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
3. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

(uchylony).

Traci moc art. 12, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.