Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Monitor Polski

M.P.2002.1.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 stycznia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

§  1.
Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej "Ministerstwem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministrem", działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem.
§  2.
1.
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,
2)
Departament Administracyjny,
3)
Departament Budżetowy,
4)
Departament Infrastruktury,
5)
Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego,
6)
Departament Kontroli,
7)
Departament Polityki Obronnej,
8)
Departament Polityki Zbrojeniowej,
9)
Departament Prawny,
10)
Departament Wychowania i Promocji Obronności,
11)
Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji,
12)
Departament Współpracy Międzynarodowej,
13)
Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych,
14)
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,
15) 1
 (uchylony),
16)
Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1,
17)
Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego - P2,
18)
Generalny Zarząd Operacyjny - P3,
19)
Generalny Zarząd Logistyki - P4,
20)
Generalny Zarząd Planowania Strategicznego - P5,
21)
Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6,
22)
Generalny Zarząd Wsparcia - P7,
23)
Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia,
24) 2
 Szefostwo Działań Specjalnych.
2.
  3  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 16-24, tworzą Sztab Generalny Wojska Polskiego.
§  3.
 Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje Minister.
§  4.
Minister może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę i skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.
1 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 15 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 20 z dnia 20 lutego 2004 r. (M.P.04.11.177) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2004 r.
2 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 24 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 95 z dnia 7 października 2005 r. (M.P.05.60.800) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2005 r.
3 Załącznik § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 95 z dnia 7 października 2005 r. (M.P.05.60.800) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2005 r.