Zlecenie Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

Monitor Polski

M.P.1960.76.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 22 września 1960 r.
w sprawie zlecenia Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt. *

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 1952 r. o Inspekcji Zbożowej (Dz. U. Nr 30, poz. 202) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 63, poz. 419) zarządza się, co następuje:
1.
Zleca się Inspekcji Zbożowej nadzór nad środkami żywienia zwierząt.
2.
Przedmiotem działania Inspekcji Zbożowej w zakresie nadzoru nad środkami żywienia zwierząt jest:
1)
inspekcja skupu, produkcji oraz zbytu pasz w zakresie składowania, przetwórstwa i transportu,
2)
badanie i określanie jakości pasz.
Dla wykonania zadań, o których mowa w § 1, organy Inspekcji Zbożowej uprawnione są do wkraczania do wytwórni pasz, pomieszczeń i środków transportowych, w których znajdują się pasze lub które są przeznaczone do składowania albo przewozu pasz oraz do pobierania prób pasz.
Zarządzenie nie narusza uprawnień właściwych do spraw rolnictwa organów prezydiów rad narodowych do sprawowania nadzoru nad środkami żywienia zwierząt stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 63, poz. 419).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 8 sierpnia 1970 r. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z dnia 9 czerwca 1952 r. o Inspekcji Zbożowej (Dz.U.52.30.202) przez art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz.U.70.16.137).