Zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.

Monitor Polski

M.P.1957.60.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA I FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1957 r.
sprawie zasad przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.

Na podstawie § 2 uchwały nr 158 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1957 r., zmieniającej uchwałę z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego (Monitor Polski Nr 37, poz. 239) zarządza się, co następuje:
1.
Przejęcie gospodarstw pomocniczych oddziałów zaopatrzenia robotniczego (OZR) przez państwowe gospodarstwa rolne i rozliczenie z tego tytułu następuje na zasadach ustalonych w uchwale nr 69 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie przekazywania zakładów lub ich części pomiędzy państwowymi jednostkami gospodarczymi (Monitor Polski Nr A-21, poz. 351).
2.
Zapasy produktów rolnych, inwentarz żywy obrotowy zarówno w granicach normatywu, jak również stanów ponadnormatywnych wycenia się według cen zbytu obowiązujących w państwowych gospodarstwach rolnych, a produkty, na które nie ma cen zbytu - według cen zaliczeniowych państwowych gospodarstw rolnych.
3.
Wartość produkcji roślinnej w toku ustala się zgodnie z umową strony przekazującej i przejmującej na podstawie szacunku nakładów, poniesionych na tę produkcję do dnia przekazania gospodarstwa.
4.
Sporządzenie bilansu przekazania oraz tryb rozliczeń pomiędzy przekazującym a przejmującym następuje według zasad zarządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 1954 r. w sprawie sporządzania bilansu przekazania zakładów lub ich części samodzielnie nie bilansujących oraz rozliczeń z tym związanych (Monitor Polski Nr A-24, poz. 392).
1.
Przejęcie gospodarstw pomocniczych OZR przez spółdzielnie produkcyjne następuje za pośrednictwem prezydium powiatowej rady narodowej (Państwowy Fundusz Ziemi).
2.
Prezydium powiatowej rady narodowej przejmuje gospodarstwo pomocnicze OZR w trybie ustalonym uchwałą nr 69 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. oraz zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 1954 r. (§1 ust. 1 i 3), z tym że środki obrotowe ponadnormatywne przejmuje się nieodpłatnie.
3.
Przekazanie gospodarstw pomocniczych OZR przez prezydium powiatowej rady narodowej na rzecz spółdzielni produkcyjnej i rozliczenie z tego tytułu następuje na zasadach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa (Dz. U. Nr 10, poz. 77).
4.
Należności za składniki majątkowe przekazane odpłatnie (o których mowa w § 9 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia) spółdzielnia produkcyjna przekazywać będzie do wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych na rachunek Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ).
1.
Przejęcie gospodarstw pomocniczych OZR przez spółdzielnie, z wyjątkiem spółdzielni produkcyjnych, następuje na podstawie decyzji wojewódzkiej rady narodowej i branżowego związku spółdzielczego właściwego dla spółdzielni.
2.
Przekazanie nieruchomości rolnych - gruntu, zabudowań i innych urządzeń trwałych związanych z nieruchomością - następuje na rzecz spółdzielni w zarząd i użytkowanie za opłatą czynszu rocznego w wysokości 1,5% wartości tych nieruchomości, ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. Nr 52, poz. 339).
3.
Wpłat z tego tytułu dokonuje się corocznie w terminie do dnia 1 października do wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych na rachunek PFZ. W razie niedotrzymania terminu wpłat spółdzielnia płaci 0,5% kwoty czynszu miesięcznie tytułem kary za zwłokę.
4.
Przekazanie środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości rolnych, o których mowa w ust. 2), zapasów produktów rolnych, materiałów i inwentarza żywego obrotowego oraz produkcji roślinnej w toku następuje odpłatnie. Środki trwałe i przedmioty nietrwałe wycenia się na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę stopień ich zużycia, zapasy produktów rolnych i inwentarza żywego - według cen wolnorynkowych, materiały - według cen zakupu OZR, produkcję roślinną w toku - na podstawie szacunku nakładów poniesionych na tę produkcję do dnia przekazania gospodarstwa.
5.
Wyceny inwestycji rozpoczętych dokonuje się według nakładów efektywnie poniesionych, z tym że rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 1957 r. należy dokonywać zgodnie z zarządzeniem nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112).
6.
Rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy spółdzielnią a OZR nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania gospodarstwa.
7.
Inwentaryzację według spisu majątku z natury przeprowadzają wspólnie przedstawiciel strony przekazującej i przejmującej w obecności przedstawiciela prezydium powiatowej rady narodowej (PFZ).
8.
Akt zdawczo-odbiorczy sporządzony przy przekazaniu gospodarstwa wraz ze spisem inwentaryzacyjnym otrzymują strony przekazująca i przejmująca oraz prezydium powiatowej rady narodowej (wydział finansowy i PFZ).
1.
Gospodarstwa pomocnicze OZR, przeznaczone do wydzierżawienia zespołom uprawowym albo indywidualnym użytkownikom na własność celem upełnorolnienia, przekazują OZR prezydiom powiatowych rad narodowych (PFZ).
2.
Prezydium powiatowej rady narodowej przejmuje gospodarstwo pomocnicze OZR w trybie ustalonym uchwałą nr 69 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. oraz zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 1954 r. (§1 ust. 1 i 3), z tym że środki obrotowe ponadnormatywne przejmuje nieodpłatnie.
3.
Zapasy produktów rolnych, inwentarz żywy obrotowy oraz produkcję roślinną w toku zarówno w granicach normatywu, jak również stanów ponadnormatywnych wycenia się według cen ewidencyjnych OZR.
4.
Rozliczenie pomiędzy indywidualnymi użytkownikami a PFZ reguluje odrębne zarządzenie Ministra Rolnictwa, wydane w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Różnice wyceny przekazanych odpłatnie środków majątkowych na rzecz użytkowników, o których mowa w §§ 1 i 3, oraz wartość środków ponadnormatywnych przekazanych nieodpłatnie, o których mowa w §§ 2 i 4, obciążają fundusz statutowy OZR, a jeśli OZR został już zlikwidowany - fundusz statutowy przedsiębiorstwa macierzystego, przy którym działał OZR.
W razie gdy w OZR (a jeśli OZR został zlikwidowany - w przedsiębiorstwie macierzystym) wystąpi przejściowy brak środków na pokrycie niedoborów środków obrotowych spowodowany przyczynami, o których mowa w § 5, przejściowe uzupełnienie środków finansowych następuje w trybie ustalonym w § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 119).
Zarządzenie dotyczy również gospodarstw pomocniczych OZR, przekazanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, co do których nie dokonano jeszcze rozliczeń.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.