§ 2. - Zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.

Monitor Polski

M.P.1957.60.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1957 r.
§  2.
1.
Przejęcie gospodarstw pomocniczych OZR przez spółdzielnie produkcyjne następuje za pośrednictwem prezydium powiatowej rady narodowej (Państwowy Fundusz Ziemi).
2.
Prezydium powiatowej rady narodowej przejmuje gospodarstwo pomocnicze OZR w trybie ustalonym uchwałą nr 69 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. oraz zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 1954 r. (§1 ust. 1 i 3), z tym że środki obrotowe ponadnormatywne przejmuje się nieodpłatnie.
3.
Przekazanie gospodarstw pomocniczych OZR przez prezydium powiatowej rady narodowej na rzecz spółdzielni produkcyjnej i rozliczenie z tego tytułu następuje na zasadach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa (Dz. U. Nr 10, poz. 77).
4.
Należności za składniki majątkowe przekazane odpłatnie (o których mowa w § 9 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia) spółdzielnia produkcyjna przekazywać będzie do wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych na rachunek Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ).