§ 6. - Zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.

Monitor Polski

M.P.1957.60.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1957 r.
§  6.
W razie gdy w OZR (a jeśli OZR został zlikwidowany - w przedsiębiorstwie macierzystym) wystąpi przejściowy brak środków na pokrycie niedoborów środków obrotowych spowodowany przyczynami, o których mowa w § 5, przejściowe uzupełnienie środków finansowych następuje w trybie ustalonym w § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 119).