Zm.: uchwała z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.

Monitor Polski

M.P.1957.37.239

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1957 r.

UCHWAŁA NR 158
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 1957 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.

Celem ułatwienia poszczególnym resortom przekazania pomocniczych gospodarstw rolnych oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością przejęcia tych gospodarstw przez innych użytkowników - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 244 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego (Monitor Polski Nr 57, poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Gospodarstwa pomocnicze, które nie spełniają wymagań zawartych w § 4, należy przekazać zespołom państwowych gospodarstw rolnych lub spółdzielniom produkcyjnym. Jeśli przekazanie gospodarstw pomocniczych zespołom państwowych gospodarstw rolnych bądź spółdzielniom produkcyjnym jest niemożliwe ze względu na położenie, rozmiar tych gospodarstw lub inne uzasadnione trudności, należy je przekazać innym użytkownikom państwowym lub spółdzielczym bądź wydzierżawić lub przekazać na własność zespołom uprawowym albo indywidualnym użytkownikom celem upełnorolnienia. Wydzierżawienie lub przekazanie na własność celem upełnorolnienia powinno nastąpić poprzez Państwowy Fundusz Ziemi. Przekazywanie gospodarstw pomocniczych następuje na podstawie decyzji prezydiów powiatowych rad narodowych.";

2)
w § 5 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

"3. Wszystkie zgłoszone do przekazania gospodarstwa pomocnicze do chwili przejęcia ich przez innego użytkownika pozostają w dotychczasowym użytkowaniu poszczególnych zakładów pracy, które powinny je prowadzić zgodnie z planami produkcyjnymi, uzgodnionymi z właściwymi prezydiami powiatowych rad narodowych.

4. W celu zapewnienia ciągłości produkcji środki produkcji (maszyny, narzędzia) oraz przynależności, zasiewy i zapasy, znajdujące się w zgłaszanych do przekazania gospodarstwach pomocniczych, nie mogą być przez dotychczasowego użytkownika bez zgody prezydium powiatowej rady narodowej zbywane lub przekazywane innym użytkownikom.";

3)
w § 12 po wyrazach "Ministrowi Handlu Wewnętrznego" dodaje się wyrazy "oraz Ministrowi Rolnictwa w sprawach dotyczących gospodarstw pomocniczych".
1.
Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do wydania w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, zarządzeń wykonawczych, określających zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych innym użytkownikom.
2.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do wydania w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, zarządzeń określających zasady rozliczeń w razie przekazania gospodarstw pomocniczych nowym użytkownikom.
W terminie miesięcznym od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały zakłady pracy, przy których działają oddziały zaopatrzenia robotniczego, złożą w prezydiach wojewódzkich rad narodowych wykazy gospodarstw zgłoszonych do przekazania, Minister Rolnictwa zaś przedłoży Radzie Ministrów w terminie 2-miesięcznym ogólne sprawozdanie o przebiegu przejęcia i rozdysponowania gospodarstw pomocniczych oddziałów zaopatrzenia robotniczego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.