Monitor Polski

M.P.2018.921

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców:
1) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle (CMYK 0, 0, 0, 3);
2) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2 lub 80 g/m2, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich imion i nazwisk kandydatów;
3) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu:
a) 210 mm x 297 mm - jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano do 15 kandydatów,
b) 210 mm x 444 mm - jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano powyżej 15 kandydatów;
4) w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm.
2.  Karta w górnej lewej części opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ...".
3.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady ...................................... w dniu ........................... LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH".
4.  Listy kandydatów na radnych umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności ich numerów.
5.  Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności: liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczony jest poprzedzony odpowiednio wyrazami "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę, oraz poprzedzony wyrazami "Lista numer ..." numer listy, a następnie symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada. Druk skrótu nazwy komitetu wyborczego i numeru listy wykonuje się mniejszą niż imiona i nazwiska czcionką, jednakową dla wszystkich skrótów nazw komitetów wyborczych.
6.  Na karcie, w jej dolnej części, umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
7.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców określa:
1) w przypadku karty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a - załącznik nr 1 do uchwały;
2) w przypadku karty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b - załącznik nr 2 do uchwały.
§  2. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do:
1) rad gmin w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców:
a) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle (CMYK 0, 0, 0, 3),
b) w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
2) rad powiatów:
a) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle (CMYK 0, 0, 18, 0),
b) w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
3) sejmików województw:
a) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na niebieskim tle (CMYK 10, 0, 0, 0),
b) w prawym górnym rogu ma wycięty jeden otwór o średnicy 7 mm;
4) rad dzielnic m.st. Warszawy:
a) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle (CMYK 0, 0, 18, 0),
b) w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm.
2.  Karta jest:
1) jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu:
a) 261 mm na 343 mm - jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano do 6 list kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 3,
b) 420 mm na 500 mm - jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano do 15 list kandydatów,
c) 420 mm na 639 mm - jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano do 20 list kandydatów;
2) 1  kartą składającą się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek formatu 210 mm na 297 mm - jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano więcej niż 20 list kandydatów lub w okręgu wyborczym zarejestrowano kandydata, którego nazwisko i imię (imiona) zawierają łącznie więcej niż 46 znaków drukarskich, wliczając spacje.
3.  W wyborach do sejmiku województwa w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano do 6 list, a na przynajmniej jednej z nich zarejestrowano trzynastu kandydatów, drukuje się kartę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.
4.  Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, listy kandydatów umieszcza się w wierszach w kolejności ich numerów, licząc od lewej do prawej, podając dla każdej listy symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, i poprzedzony wyrazami "Lista nr ..." numer listy, a poniżej oznaczenie listy skrótem nazwy komitetu wyborczego. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata. Dla każdej listy przeznacza się jednakowe pole. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 6 stosuje się odpowiednio.
5.  Karta, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera stronę tytułową, stronę ze spisem treści oraz strony z listami kandydatów. Każda strona karty, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ...", a w prawej - oznaczeniem "str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)". Pierwsza strona karty do głosowania jest stroną tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do ................................. w dniu ....................". W środkowej jej części umieszcza się na tle w takim kolorze, jaki ma tło, na którym drukowane są nazwiska kandydatów na tej karcie, informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Druga strona karty do głosowania jest stroną ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "Spis treści", poniżej napis "Listy kandydatów na radnych" i w dwóch kolumnach napis "Strona", a niżej ułożone według kolejności numerów list symbole graficzne komitetów wyborczych symbole te posiadających i, drukowane na takim tle w takim kolorze, jaki ma tło, na którym drukowane są nazwiska kandydatów na tej karcie, skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających listy oraz numery stron, na których umieszczona jest dana lista. W pierwszej kolumnie umieszcza się 15 skrótów nazw komitetów wyborczych. Na kolejnych stronach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na radnych, w kolejności ich numerów. Na jednej stronie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na radnych. Każda lista opatrzona jest poprzedzonym wyrazami "Lista nr ..." numerem listy, a poniżej symbolem graficznym komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, oraz skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata. Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 stosuje się.
6.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do:
1) rad gmin w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców określa:
a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 3 do uchwały,
b) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 4 do uchwały,
c) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 5 do uchwały,
d) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 6 do uchwały;
2) rad powiatów określa:
a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 7 do uchwały,
b) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 8 do uchwały,
c) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 9 do uchwały,
d) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 10 do uchwały;
3) sejmików województw określa:
a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 11 do uchwały,
b) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 12 do uchwały,
c) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 13 do uchwały,
d) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 14 do uchwały;
4) rad dzielnic m.st. Warszawy określa:
a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 15 do uchwały,
b) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 16 do uchwały,
c) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 17 do uchwały,
d) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 18 do uchwały.
§  3. 
1.  Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata:
1) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na różowym tle (CMYK 0, 14, 14, 0);
2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu:
a) 210 mm na 342 mm - jeżeli zarejestrowano do 15 kandydatów,
b) 220 mm na 525 mm - jeżeli zarejestrowano powyżej 15 kandydatów;
3) w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Dopuszczalne jest, aby zamiast wyciętych czterech otworów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, karta do głosowania miała ścięty prawy górny róg.
3.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach .................................. w dniu .......... r.", a poniżej - "Kandydaci na ..................................".
4.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej.
5.  Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczony jest skrót nazwy komitetu wyborczego poprzedzony odpowiednio wyrazami "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" oraz symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada i do zgłoszenia kandydata symbol ten załączono.
6.  Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, ust. 5 zdanie drugie i ust. 6 stosuje się odpowiednio.
7.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, określa:
1) w przypadku karty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - załącznik nr 19 do uchwały;
2) w przypadku karty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b - załącznik nr 20 do uchwały.
§  4. 
1.  Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu 210 mm na 148 mm.
2.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach ........................... w dniu ....... r. Kandydat na .................................... zgłoszony/a przez .................................." oraz symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada i do zgłoszenia kandydata symbol ten załączono.
3.  Z lewej strony karty przed nazwiskiem i imieniem (imionami) kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz "TAK" i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz "NIE" i odpowiednią kratkę.
4.  Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, ust. 5 zdanie drugie i ust. 6, § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 21 do uchwały.
§  5. 
1.  W wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w głosowaniu ponownym, karty do głosowania drukuje się, zgodnie z wymogami odpowiednio § 3 lub § 4, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Karta w prawym górnym rogu ma wycięty jeden otwór o średnicy 7 mm. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.  W umieszczonym w górnej części karty napisie po wyrazach "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach .............................." dodaje się wyrazy "w ponownym głosowaniu".
4.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w głosowaniu ponownym w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 22 do uchwały.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w głosowaniu ponownym w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 23 do uchwały.
§  6. 
1.  Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców:
1) wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2) sporządzana jest w formacie odpowiadającym formatowi karty do głosowania, do której ma być używana, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a - "Nakładka formatu A4, do głosowania do rady gminy.";
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b - "Nakładka formatu A3 plus, do głosowania do rady gminy.".
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim, z tym że na nakładce na kartę wyciętych jest:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a - 15 kratek;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b - 25 kratek.
4.  U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców określa:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a - załącznik nr 24 do uchwały;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b - załącznik nr 25 do uchwały.
§  7. 
1.  Do sporządzania nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców, do rad powiatów, do sejmików województw i do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się § 6 ust. 1 i 4.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a - "Nakładka na kartę formatu A3 minus, do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, rady dzielnicy i sejmiku województwa.";
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b - "Nakładka na kartę formatu A2 minus, do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, rady dzielnicy i sejmiku województwa.";
3) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c - "Nakładka na kartę formatu A2 plus, do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, rady dzielnicy i sejmiku województwa.";
4) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 - "Nakładka na kartę zbroszurowaną.".
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim, z tym że na nakładce na kartę wyciętych jest:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a - po 12 kratek przy 6 listach;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b - 13 kratek przy 15 listach;
3) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c - 13 kratek przy 20 listach.
4) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 - 13 kratek.
4.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców, do rad powiatów, do sejmików województw i do rad dzielnic m.st. Warszawy określa:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 26 do uchwały;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 27 do uchwały;
3) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 28 do uchwały;
4) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 29 do uchwały.
§  8. 
1.  Do sporządzania nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, stosuje się § 6 ust. 1 i 4.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a - "Nakładka formatu A4 plus, do głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta.";
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b - "Nakładka formatu A3 plus, do głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta.".
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim, z tym że na nakładce na kartę wyciętych jest:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a - 15 kratek;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b - 25 kratek.
4.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, określa:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a - załącznik nr 30 do uchwały;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b - załącznik nr 31 do uchwały.
§  9. 
1.  Do sporządzania nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, stosuje się § 6 ust. 1 i 4.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka formatu A5, do głosowania na jednego kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.".
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie zapisane alfabetem Braille'a wyrazy "TAK" oraz "NIE" umieszczone po prawej stronie kratki.
4.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 32 do uchwały.
§  10. 
1.  Do sporządzania nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, stosuje się § 6 ust. 1 i ust. 4.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka formatu A5, w głosowaniu ponownym na dwóch kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta.".
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim.
4.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 33 do uchwały.
§  11.  W ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, zastosowanie mają nakładki właściwe dla pierwszego głosowania, sporządzone zgodnie z § 9.
§  12.  Uchwałę stosuje się także w wyborach przeprowadzanych w toku kadencji, z tym że jeżeli w danym dniu w jednostce samorządu terytorialnego przeprowadzane są wybory tylko do jednego organu, niezależnie od wybieranego organu przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i 735 oraz z 2015 r. poz. 147).
§  14.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady .................................... w dniu ............... r.

(nazwa rady i gminy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady ............................. w dniu ....................... r.

(nazwa rady i gminy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady ............................. w dniu ... ... .... r.

(nazwa rady i gminy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady ........................... w dniu ... ... .... r.

(nazwa rady i gminy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady .............................. w dniu ... ... .... r.

(nazwa rady i gminy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady ............................... w dniu ... ... .... r.

(nazwa rady i gminy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Powiatu ......................... w dniu ... ... ....r.

(nazwa powiatu)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Powiatu ............................... w dniu ... ... .... r.

(nazwa powiatu)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Powiatu ............................. w dniu ... ... .... r.

(nazwa powiatu)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Powiatu .............................. w dniu ... ... .... r.

(nazwa powiatu)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmiku Województwa .......................... w dniu ... ... .... r.

(nazwa województwa)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmiku Województwa ............................. w dniu ... ... .... r.

(nazwa województwa)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmiku Województwa ........................... w dniu ... ... .... r.

(nazwa województwa)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmiku .............................................. w dniu ... ... .... r.

(nazwa województwa)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Dzielnicy ............................. m.st. Warszawy w dniu ... ... .... r.

(nazwa dzielnicy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Dzielnicy ..................................m.st. Warszawy w dniu ... ... .... r.

(nazwa dzielnicy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Dzielnicy ......................................m.st. Warszawy w dniu ... ... ....r.

(nazwa dzielnicy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Rady Dzielnicy..................................... m.st. Warszawy w dniu ... ... ....r.

(nazwa dzielnicy)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach .................................................................. w dniu ............ r.

(nazwa organu wykonawczego i gminy/miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach .................................................................. w dniu ............ r.

(nazwa organu wykonawczego i gminy/miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach ..................................................................... dniu .............. r.

(nazwa organu wykonawczego gminy/miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach .........................................................................................

(nazwa organu wykonawczego gminy/miasta)

w ponownym głosowaniu w dniu .................... r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach .........................................................................................

(nazwa organu wykonawczego gminy/miasta)

w ponownym głosowaniu w dniu ................. r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR

Nakładka formatu A4, do głosowania do rady gminy.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  25

WZÓR

Nakładka formatu A3 plus, do głosowania do rady gminy.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  26

WZÓR

Nakładka formatu A3 minus, do głosowań a w wyborach do rady gminy, rady powiatu, rady dzielnicy i sejmiku województwa.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  27

WZÓR

Nakładka formatu A2 minus, do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, rady dzielnicy i sejmiku województwa.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  28

WZÓR

Nakładkę na kartę formatu A2 plus, do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, rady dzielnicy i sejmiku województwa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  29

WZÓR

Nakładka na kartę zbroszurowaną.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  30

WZÓR

Nakładka formatu A4 plus, do głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  31

WZÓR

Nakładka formatu A3 plus, do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  32

WZÓR

Nakładka formatu A5, do głosowania na jednego kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  33

WZÓR

Nakładka formatu A5, w głosowaniu ponownym na dwóch kandydatatów na wójta, burmistrza, prezydenta.

wzór

1 § 2 ust. 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały państwowej z dnia 17 września 2018 r. (M.P.2018.931) zmieniającego nin. uchwałę państwowej z dniem 17 września 2018 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 24 września 2018 r. (M.P.2018.936) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 24 września 2018 r.

2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały państwowej z dnia 17 września 2018 r. (M.P.2018.931) zmieniającego nin. uchwałę państwowej z dniem 17 września 2018 r.