Art. 7. - [Wybory do rad dzielnic] - Ustrój miasta stołecznego Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1817 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2018 r.
Art.  7.  [Wybory do rad dzielnic]
1. 
Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m.st. Warszawy.
2. 
Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) dotyczące wyboru radnych do rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandydatów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia.
3. 
Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powołane w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w gminach liczących do 20 000 mieszkańców.
4. 
Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy.
5. 
Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy i do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.