[Nakładki na karty do głosowania dla wyborców niepełnosprawnych] - Art. 40a. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 40a. - [Nakładki na karty do głosowania dla wyborców niepełnosprawnych] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 8 grudnia 2022 r.
Art.  40a.  [Nakładki na karty do głosowania dla wyborców niepełnosprawnych]
§  1. 
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Państwowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze uchwały, wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, kierując się możliwością praktycznego zastosowania tych nakładek przez wyborców niepełnosprawnych.