Monitor Polski

M.P.2014.734

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu:
1) drukowana jest na papierze koloru białego;
2) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;
3) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4;
4) w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm.
2. Każda karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ... dla wyboru Rady .................................... (nazwa rady i gminy)", a w prawej - oznaczeniem "str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)".
3. Pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady .................................... (nazwa rady i gminy) w dniu ........................ LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH".
4. Listy kandydatów na radnych umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności ich numerów.
5. Na jednej zadrukowanej karcie umieszcza się nie więcej niż 15 list kandydatów.
6. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczony jest poprzedzony odpowiednio wyrazami "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę oraz numer listy. Druk skrótu nazwy komitetu wyborczego i numeru listy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich skrótów nazw komitetów wyborczych.
7. Na każdej karcie, w jej dolnej części, umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.
8. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu określa załącznik nr 1 do uchwały.
§  2.
1. Karta do głosowania w wyborach do:
1) rad miast na prawach powiatu - drukowana jest na papierze koloru białego i w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm;
2) rad powiatów - drukowana jest na papierze koloru żółtego i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm;
3) sejmików województw - drukowana jest na papierze koloru niebieskiego i w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm;
4) rad dzielnic m.st. Warszawy - drukowana jest na papierze koloru żółtego i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm.
2. Przy druku kart, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dopuszczalne jest użycie papieru koloru białego jednostronnie barwionego na właściwy kolor po stronie zadrukowanej.
3. 1 Wielostronicowa karta do głosowania stanowi jedną kartę do głosowania i zawiera stronę tytułową i stronę ze spisem treści. Pierwsza strona karty do głosowania jest stroną tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do ........................ (nazwa rady/sejmiku) w dniu ........................W dolnej jej części umieszcza się pouczenie następującej treści:

"INFORMACJA! Niniejsza karta do głosowania jest wielostronicową kartą do głosowania. Na karcie tej głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku "x" w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.", a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej, natomiast po lewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Druga strona karty do głosowania jest stroną ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "Spis treści Listy kandydatów na radnych Strona", a poniżej ułożone według kolejności numerów list skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających listy i numery stron, na których umieszczona jest dana lista. Na kolejnych stronach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na radnych.

4. Listy kandydatów na radnych umieszcza się w kolejności ich numerów.
5. 2 Na jednej stronie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na radnych.
6. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem "Lista nr ..." oraz skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu "Kandydaci na radnych" umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata.
7. Nazwiska kandydatów z tej samej listy umieszcza się:
1) w jednej kolumnie, jeżeli na liście zarejestrowano nie więcej niż 20 kandydatów;
2) w dwóch kolumnach, jeżeli na liście zarejestrowano więcej niż 20 kandydatów; na pierwszej pozycji w drugiej (prawej) kolumnie zamieszcza się nazwisko i imię - imiona kandydata zarejestrowanego na danej liście pod numerem 21.
8. 3 Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. 4 Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne strony tytułowej, strony ze spisem treści i następnych stron dla kart do głosowania w wyborach do:
1) rad miast na prawach powiatu określa załącznik nr 2 do uchwały;
2) rad powiatów określa załącznik nr 3 do uchwały;
3) sejmików województw określa załącznik nr 4 do uchwały;
4) rad dzielnic m.st. Warszawy określa załącznik nr 5 do uchwały.
§  3.
1. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata:
1) drukowana jest na papierze koloru różowego;
2) 5 w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. 6 Dopuszczalne jest, aby zamiast wyciętych czterech otworów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, karta do głosowania miała ścięty prawy górny róg.
2. Każda karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Wybory .............................. (nazwa organu wykonawczego i gminy)", a w prawej - oznaczeniem "str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)".
3. Pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach .............................. (nazwa organu wykonawczego i gminy) w dniu ........ r.", a poniżej - "Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta".
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie.
5. Na jednej zadrukowanej karcie umieszcza się nie więcej niż 15 nazwisk kandydatów.
6. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
7. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczony jest skrót nazwy komitetu wyborczego poprzedzony odpowiednio wyrazami "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez".
8. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 6 zdanie drugie, ust. 7 i § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, określa załącznik nr 6 do uchwały.
§  4.
1. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5.
2. Karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Wybory ...................................... (nazwa organu wykonawczego i gminy)".
3. Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach .............................. (nazwa organu wykonawczego i gminy) w dniu ........ r. Kandydat na ................................. (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) zgłoszony przez .............................. (skrót nazwy komitetu wyborczego)".
4. Z lewej strony karty przed nazwiskiem i imieniem - imionami kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz "TAK" i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz "NIE" i odpowiednią kratkę.
5. 7 Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 7, § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.
6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 7 do uchwały.
§  5.
1. W wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w głosowaniu ponownym, karty do głosowania drukuje się w formacie A5, zgodnie z wymogami odpowiednio § 3 lub § 4, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 8 Karta w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm. Przepis § 3 ust. 1a stosuje się odpowiednio.
3. W umieszczonym w górnej części karty napisie po wyrazach "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach ............................ (nazwa organu wykonawczego i gminy)" dodaje się wyrazy "w ponownym głosowaniu".
4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w głosowaniu ponownym w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 8 do uchwały.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w głosowaniu ponownym w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 9 do uchwały.
§  6.
1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach do rad miast na prawach powiatu, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy:
1) wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do rady miasta, dzielnicy, powiatu, sejmiku województwa. Nakładka 1.".
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille'a.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 30 kratek, w dwóch kolumnach, z których w lewej wyciętych jest 20 kratek.
5. U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.
6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad miast na prawach powiatu, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy określa załącznik nr 10 do uchwały.
§  7.
1. Do sporządzania nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, stosuje się § 6 ust. 1 i 5.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 2.".
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 15 kratek.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, określa załącznik nr 11 do uchwały.
§  8.
1. Do sporządzania nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, stosuje się § 6 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nakładka na kartę sporządzana jest w formacie A5.
3. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 3.".
4. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie zapisane alfabetem Braille'a wyrazy "TAK" oraz "NIE" umieszczone po prawej stronie kratki.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 12 do uchwały.
§  9.
1. Do sporządzania nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, stosuje się § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 i 2.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 4.".
3. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 13 do uchwały.
§  10. W ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, zastosowanie mają nakładki właściwe dla pierwszego głosowania, sporządzone zgodnie z § 8.
§  10a. 9 Uchwałę stosuje się także w wyborach przeprowadzanych w toku kadencji, z tym że jeżeli w danym dniu w jednostce samorządu terytorialnego przeprowadzane są wybory tylko do jednego organu, niezależnie od wybieranego organu:
1) karta do głosowania jest koloru białego;
2) przepis § 3 ust. 1a stosuje się odpowiednio.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2 10

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3 11

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  4 12

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  5 13

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do rady miasta, dzielnicy, powiatu, sejmiku województwa. Nakładka 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 2.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 4.

1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 12 stycznia 2015 r.
2 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 12 stycznia 2015 r.
3 § 2 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 12 stycznia 2015 r.
4 § 2 ust. 9 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. d uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 stycznia 2015 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały z dnia 18 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.735) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 2014 r.
6 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały państwowej z dnia 18 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.735) zmieniającego nin. uchwałę państwowej z dniem 18 sierpnia 2014 r.
7 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 18 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.735) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 2014 r.
8 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 18 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.735) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 2014 r.
9 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 12 stycznia 2015 r.
10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 stycznia 2015 r.
11 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 stycznia 2015 r.
12 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 stycznia 2015 r.
13 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 12 stycznia 2015 r. (M.P.2015.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 stycznia 2015 r.