[Urzędowe karty do głosowania] - Art. 40. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Urzędowe karty do głosowania] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  40.  [Urzędowe karty do głosowania]
§  1. 
Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania.
§  2. 
Na karcie do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.
§  3. 
Karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku "x" są jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk kandydatów.
§  3a. 
Karta do głosowania w wyborach do Sejmu, wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach do rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, wyborach do rady dzielnicy miasta stołecznego Warszawy, wyborach do rady powiatu, wyborach do sejmiku województwa może w razie potrzeby składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek przy czym:
1)
na pierwszej kartce karty do głosowania umieszcza się odpowiedni tytuł ("Karta do głosowania w wyborach...") oraz czytelną informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu;
2)
na drugiej kartce karty do głosowania umieszcza się spis treści zawierający nazwy zarejestrowanych komitetów wyborczych w kolejności wylosowanych numerów, ze wskazaniem numeru kartki karty do głosowania, na której znajduje się lista kandydatów danego komitetu wyborczego, oraz symbol graficzny komitetu wyborczego;
3)
na trzeciej i kolejnych kartkach karty do głosowania umieszcza się poszczególne listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 3 zdanie drugie oraz symbol graficzny komitetu wyborczego.
§  3b. 
(uchylony).
§  4. 
Na karcie do głosowania oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz drukuje się, w przypadku wyborów:
1)
Prezydenta Rzeczypospolitej - odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej;
2)
do Sejmu, do Senatu i do Parlamentu Europejskiego - odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej;
3)
do rad i wyborów wójta - odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.
§  5. 
Wzór kart do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza.
§  6. 
Karty do głosowania są dokumentami z wyborów w rozumieniu art. 8.