Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.56.483

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 19 października 1994 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Żurawinowe Bagno" obszar lasu i bagien o powierzchni 2,33 ha, położony w gminie Celestynów w województwie warszawskim.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru torfowiska przejściowego z charakterystyczną florą i fauną oraz otaczających je borów bagiennych i wilgotnych.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Celestynów, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Regut jako działki nr: od 1944 do 1954, 1956/1, od 1957/1 do 1957/4, od 1958/1 do 1958/6, 1959/1, 1959/2, od 1961 do 1981, 1982/1, 1982/2, od 1983 do 2001.
1.
Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
1)
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,
2)
zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu; dopuszcza się koszenie łąk,
3)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
5)
wydobywania skał, minerałów i torfu,
6)
niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
7)
zakłócania ciszy,
8)
palenia ognisk,
9)
stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej i zadrzewieniowej,
10)
zmiany stosunków wodnych,
11)
umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
12)
wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb ochrony przyrody oraz służb nadzorujących gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1)
osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości wchodzących w skład rezerwatu przyrody,
2)
prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
3)
prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną przeciwpożarową,
4)
wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony, za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody.
Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Warszawski.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.