§ 4. - Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.56.483

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.
§  4.
1.
Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
1)
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,
2)
zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu; dopuszcza się koszenie łąk,
3)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
5)
wydobywania skał, minerałów i torfu,
6)
niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
7)
zakłócania ciszy,
8)
palenia ognisk,
9)
stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej i zadrzewieniowej,
10)
zmiany stosunków wodnych,
11)
umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
12)
wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb ochrony przyrody oraz służb nadzorujących gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1)
osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości wchodzących w skład rezerwatu przyrody,
2)
prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
3)
prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną przeciwpożarową,
4)
wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony, za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody.