Ustalenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lutego 1993 r.
w sprawie ustalenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
1.
Karta powołania do czynnej służby wojskowej jest wydawana ochotnikom, poborowym i żołnierzom rezerwy w celu powołania ich do czynnej służby wojskowej.
2.
Wzór karty, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
1.
Karta mobilizacyjna koloru białego stanowi przydział mobilizacyjny żołnierza rezerwy do określonej jednostki wojskowej i jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju, za którego pomocą następuje powołanie żołnierza rezerwy do czynnej służby wojskowej z natychmiastowym terminem stawiennictwa, w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.
2.
Karta mobilizacyjna koloru zielonego jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju żołnierzowi rezerwy zaliczonemu do grupy rezerw osobowych przewidzianych do powołania do czynnej służby wojskowej w czasie wojny w pierwszej kolejności.
3.
Wzór karty, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
4.
Wzór karty, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
Karty, o których mowa w § 1 i 2, wydaje wojskowy komendant uzupełnień.
1.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji przeznaczone jest do wezwania żołnierzy rezerwy, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu.
2.
Obwieszczenie wojskowego komendanta uzupełnień o wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony przeznaczone jest do wezwania żołnierzy rezerwy i poborowych do stawienia się w miejscu i czasie określonym w obwieszczeniu.
3.
Wzór obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
4.
Wzór obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
5.
Rozplakatowanie obwieszczenia, o którym mowa w:
1)
ust. 1 - następuje w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,
2)
ust. 2 - następuje w razie potrzeby w czasie wojny.
Karty mobilizacyjne wydane żołnierzom rezerwy przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc do czasu wymiany ich na nowe.
Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia mogą być wydawane karty mobilizacyjne oraz karty powołania według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach, nie dłużej jednak niż do dnia 30 grudnia 1993 r.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 08/MON z dnia 7 sierpnia 1987 r. w sprawie powoływania żołnierzy rezerwy do czynnej służby wojskowej, dostarczania środków transportowych, maszyn i urządzeń w razie ogłoszenia mobilizacji oraz ustalenia kart mobilizacyjnych (Dziennik Rozkazów Tajnych Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 7, poz. 07),
2)
zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 65/MON z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru karty powołania do czynnej służby wojskowej oraz wzoru wezwania imiennego w sprawie obowiązku wojskowego (Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej poz. 70).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA POWOŁANIA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KARTA MOBILIZACYJNA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KARTA MOBILIZACYJNA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBWIESZCZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OBWIESZCZENIE

WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

o wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony

(pominięty)