§ 4. - Ustalenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.
§  4.
1.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji przeznaczone jest do wezwania żołnierzy rezerwy, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu.
2.
Obwieszczenie wojskowego komendanta uzupełnień o wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony przeznaczone jest do wezwania żołnierzy rezerwy i poborowych do stawienia się w miejscu i czasie określonym w obwieszczeniu.
3.
Wzór obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
4.
Wzór obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
5.
Rozplakatowanie obwieszczenia, o którym mowa w:
1)
ust. 1 - następuje w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,
2)
ust. 2 - następuje w razie potrzeby w czasie wojny.