§ 6. - Ustalenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.
§  6.
Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia mogą być wydawane karty mobilizacyjne oraz karty powołania według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach, nie dłużej jednak niż do dnia 30 grudnia 1993 r.