§ 7. - Ustalenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.
§  7.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 08/MON z dnia 7 sierpnia 1987 r. w sprawie powoływania żołnierzy rezerwy do czynnej służby wojskowej, dostarczania środków transportowych, maszyn i urządzeń w razie ogłoszenia mobilizacji oraz ustalenia kart mobilizacyjnych (Dziennik Rozkazów Tajnych Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 7, poz. 07),
2)
zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 65/MON z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru karty powołania do czynnej służby wojskowej oraz wzoru wezwania imiennego w sprawie obowiązku wojskowego (Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej poz. 70).