Ustalenie podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.

UCHWAŁA Nr 7
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 1961 r.
w sprawie ustalenia podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Podstawowym zadaniem Banku Inwestycyjnego jest zapewnienie najbardziej efektywnego i zgodnego z dyrektywami narodowych planów gospodarczych gromadzenia i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, z wyjątkiem inwestycji objętych zadaniami innych banków.
2.
Bank realizuje politykę finansową Państwa w zakresie inwestycji i budownictwa i stoi na straży wykonania uchwalonych planów inwestycyjnych oraz osiągnięcia przez inwestycje założonego:

- wzrostu produkcji,

- wzrostu wydajności pracy i obniżki kosztów produkcji,

- wzrostu dochodu narodowego.

3.
Bank kontroluje koszty realizowanych inwestycji oraz ich zgodność z obowiązującymi cenami i stawkami oraz zasadami rozliczeń.
Bank jest organem doradczym i opiniodawczym centralnej i terenowej administracji gospodarczej w sprawach planowania inwestycji i współpracuje z tymi organami w zakresie projektowania i programowania inwestycji dla zapewnienia najbardziej celowego, właściwego i efektywnego wykorzystania środków inwestycyjnych oraz wykorzystania rezerw produkcyjnych.
Dla wykonania swych zadań Bank prowadzi badania analityczne w zakresie inwestycji i działalności przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.
Bank składa Ministrowi Finansów określone przez niego sprawozdania ze swojej działalności analityczno-kontrolnej inwestorów, przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego oraz co do rozmiarów gromadzonych środków na inwestycje.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.