§ 1. - Ustalenie podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.
§  1.
1.
Podstawowym zadaniem Banku Inwestycyjnego jest zapewnienie najbardziej efektywnego i zgodnego z dyrektywami narodowych planów gospodarczych gromadzenia i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, z wyjątkiem inwestycji objętych zadaniami innych banków.
2.
Bank realizuje politykę finansową Państwa w zakresie inwestycji i budownictwa i stoi na straży wykonania uchwalonych planów inwestycyjnych oraz osiągnięcia przez inwestycje założonego:

- wzrostu produkcji,

- wzrostu wydajności pracy i obniżki kosztów produkcji,

- wzrostu dochodu narodowego.

3.
Bank kontroluje koszty realizowanych inwestycji oraz ich zgodność z obowiązującymi cenami i stawkami oraz zasadami rozliczeń.