Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.32.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2004 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW działa w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) na obszarze Republiki Libańskiej.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego określa "Etat nr 02/159/0".
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.