Art. 5. - [Elementy postanowienia o użyciu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa] - Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.755 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2023 r.
Art.  5.  [Elementy postanowienia o użyciu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa]
1. 
W postanowieniu o użyciu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa określa się:
1)
nazwę oraz liczebność jednostki wojskowej;
2)
okres, w którego trakcie jednostka wojskowa będzie mogła pozostawać poza granicami państwa, oraz rejon jej działania;
3)
cel skierowania jednostki wojskowej oraz ogólny zakres realizowanych przez nią zadań.
2. 
W przypadku konieczności przedłużenia lub skrócenia okresu użycia jednostek wojskowych poza granicami państwa, przepisy art. 3 lub art. 4 stosuje się odpowiednio.