Monitor Polski

M.P.2019.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2019 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1.  W okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 230 żołnierzy wyposażonych w okręt ORP "Generał K. PUŁASKI", w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym, zwany dalej "PKW".
§  2. 
1.  PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy Sojuszniczych Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
2.  Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  3.  Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.
§  4.  Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.