[Definicje] - Art. 2. - Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. - Dz.U.2021.396 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.396 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]

W rozumieniu ustawy:

1)
użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oznacza obecność jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w:
a)
konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,
b)
misji pokojowej,
c)
akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
d) 1
 ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku konieczności ochrony ich życia lub zdrowia, z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwem-stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;
2)
pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oznacza obecność jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w:
a)
szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,
b) 2
 akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych; przepisu tego nie stosuje się do akcji ratowniczych regulowanych przepisami o ratownictwie na morzu lub prowadzonych przez wojskowe lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze w celu udzielenia pomocy ludziom albo statkom powietrznym lub morskim znajdującym się w niebezpieczeństwie na zasadach określonych w umowach międzynarodowych,
c)
przedsięwzięciach reprezentacyjnych.
1 Art. 2 pkt 1 lit. d dodana przez art. 723 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 kwietnia 2022 r.
2 Art. 2 pkt 2 lit. b zmieniona przez art. 723 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 kwietnia 2022 r.