Art. 3. - [Postanowienie o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa] - Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.755 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2023 r.
Art.  3.  [Postanowienie o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa]
1. 
O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek:
1)
Rady Ministrów - w sytuacjach określonych w art. 2 pkt 1 lit. a i b;
2)
Prezesa Rady Ministrów - w sytuacjach określonych w art. 2 pkt 1 lit. c i d.
2. 
O podjętym postanowieniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie informuje Marszałków Sejmu i Senatu.
3. 
W przypadku gdy wymaga tego ochrona informacji niejawnych, postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa nie podlega ogłoszeniu.