Powołanie likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.1991.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2000 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1991 r.
w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72) zarządza się, co następuje:
1. 1
Powołuje się Arnošta Bečke na likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
2.
Do zadań likwidatora należy ustalenie, zabezpieczenie oraz określenie wartości majątku, który przeszedł na rzecz Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. Nr 16, poz. 72), w tym:
1)
wszczynanie i prowadzenie w imieniu Skarbu Państwa postępowania sądowego i administracyjnego w celu odzyskania majątku przekazanego osobom trzecim po dniu 24 sierpnia 1989 r.,
2)
ocena roszczeń osób trzecich do nieruchomości, ruchomości i środków finansowych przechodzących na rzecz Skarbu Państwa, we współdziałaniu z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej i właściwymi bankami,
3)
opracowania sprawozdania z postępowania likwidacyjnego w ciągu dwóch miesięcy po jego zakończeniu.
1.
Likwidator może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia spraw należących do zakresu jego działalności.
2.
Terenowe organy rządowej administracji ogólnej udzielają pomocy likwidatorowi w realizacji jego zadań.
Likwidator sporządzi plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia przez Skarb Państwa zobowiązań obciążających nieruchomości lub ruchomości objęte art. 1 ust.1 ustawy powołanej w § 1, a także plan organizacji i obsady biura likwidatora. W planie finansowym likwidacji uwzględnia się wydatki związane z działalnością likwidatora i jego biura.
(skreślony).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 marca 1992 r. (M.P.92.9.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 września 1993 r. (M.P.93.48.463) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 września 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 stycznia 1994 r. (M.P.94.4.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1994 r. (M.P.94.69.619) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1998 r. (M.P.98.4.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 maja 2000 r. (M.P.00.15.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 2000 r.

2 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1993 r. (M.P.93.48.463) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1993 r.