Art. 6. - Przejęcie majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.16.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 1997 r.
Art.  6.
1.
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów powoła likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
2.
Likwidator reprezentuje Skarb Państwa.
3.
Do zadań likwidatora należy ustalenie, zabezpieczenie oraz określenie wartości majątku, który przeszedł na rzecz Skarbu Państwa na podstawie niniejszej ustawy.