§ 2. - Powołanie likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.1991.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2000 r.
§  2.
1.
Likwidator może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia spraw należących do zakresu jego działalności.
2.
Terenowe organy rządowej administracji ogólnej udzielają pomocy likwidatorowi w realizacji jego zadań.