Zm.: zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.2000.15.345

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2000 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 maja 2000 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72, z 1996 r. Nr 32, poz. 139 i z 1997 r. Nr 50, poz. 325) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Monitor Polski Nr 11, poz. 79, z 1992 r. Nr 9, poz. 65, z 1993 r. Nr 48, poz. 463, z 1994 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 69, poz. 619 oraz z 1998 r. Nr 4, poz. 50) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się Arnošta Bečke na likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych."

Odwołuje się Andrzeja Hermana, powołanego zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Monitor Polski Nr 4, poz. 50), z funkcji likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".