Zm.: zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.1994.69.619

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Monitor Polski Nr 11, poz. 79, z 1992 r. Nr 9, poz. 65, z 1993 r. Nr 48, poz. 463 i z 1994 r. Nr 4, poz. 23) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się Ryszarda Tomalaka na likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.".

Odwołuje się Marka Walickiego, powołanego zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1994 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Monitor Polski Nr 4, poz. 23) z funkcji likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1994 r.