Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963.

Monitor Polski

M.P.1963.50.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 6 czerwca 1963 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963.

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej "rozporządzeniem", zarządza się, co następuje:
Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywających się w okresie od dnia 9 czerwca 1963 r. do dnia 23 czerwca 1963 r. w m. Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianych targach w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na tychże Targach i w tymże okresie czasu towarów, na których został umieszczony znak towarowy.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.